Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 58

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

Data ogłoszenia:2006-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 58

Strona 1 z 3
L 271/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2006 RADY STOWARZYSZENIA WE–TURCJA z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej (2006/654/WE)

RADA STOWARZYSZENIA WE–TURCJA,

uwzględniając Układ z dnia 12 września 1963 r. ustanawiający Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (1), w szczególności jego art. 22 ust. 3,

określone w decyzji nr 2/97 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 4 czerwca 1997 r. ustanawiającej wykaz instrumentów wspólnotowych dotyczących usunięcia barier technicznych w handlu oraz warunki i ustalenia dotyczące ich wdrożenia przez Turcję (3), a także zasady określone w art. 8, 54, 55 i 56 decyzji nr 1/95.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej (2) reguluje skutki prawne wprowadzenia w życie przez Turcję postanowień instrumentu lub instrumentów wspólnotowych niezbędnych do usunięcia barier technicznych w handlu określonym produktem, lecz nie określa niezbędnych procedur ani szczegółowych zasad stosowania tego artykułu.

Bliskie związki pomiędzy Wspólnotą a Umawiającymi się Stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym sprawiają, że stosowne jest rozważenie zawarcia równoległych, mających równoważny skutek do niniejszej decyzji, europejskich umów w sprawie oceny zgodności pomiędzy Turcją a tymi państwami,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Turcja i Wspólnota (zwane dalej „Stronami”) są zgodne, że art. 9 decyzji nr 1/95 wymaga stworzenia infrastruktury administracyjnej niezbędnej do wprowadzenia w życie instrumentu lub instrumentów wspólnotowych, o których mowa, oraz zagwarantowania nieprzerwanego i w pełni skutecznego funkcjonowania tej infrastruktury.

Ocena przepisów technicznych 1. Wspólny Komitet ds. Unii Celnej, utworzony na mocy art. 52 decyzji nr 1/95, jest właściwy w sprawie stwierdzenia, że Turcja skutecznie wprowadziła w życie przepisy instrumentu lub instrumentów wspólnotowych niezbędnych do usunięcia barier technicznych w handlu określonym produktem. W tym celu Wspólny Komitet ds. Unii Celnej wydaje oświadczenie.

(3)

Strony uzgodniły przepisy proceduralne dotyczące wdrażania art. 9 decyzji nr 1/95.

(4)

W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania unii celnej powinny zostać skutecznie wdrożone zasady

2. Bez uszczerbku dla możliwości powołania podkomitetów lub grup roboczych, zgodnie z art. 53 ust. 4 decyzji nr 1/95, Wspólny Komitet ds. Unii Celnej może wykorzystać wszelkie dostępne informacje na temat określonych elementów infrastruktury służącej wdrożeniu przepisów w Turcji, w tym oceny dokonywane przez podmioty zewnętrzne.

(3) Dz.U. L 191 z 21.7.1997, str. 1.

(1) Dz.U. 217 z 29.12.1964, str. 3687/64. (2) Dz.U. L 35 z 13.2.1996, str. 1.

30.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/59

Artykuł 2 Notyfikacja tureckich jednostek oceny zgodności 1. Po wydaniu oświadczenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, Turcja notyfikuje Komisji i państwom członkowskim nazwy i szczegółowe dane dotyczące wszelkich wyznaczonych jednostek oceny zgodności, określając przedmiot i procedurę oceny zgodności, dla których jednostki te zostały wyznaczone.

przed tym dniem pozostaje ważna, chyba że Wspólny Komitet ds. Unii Celnej postanowi inaczej.

Artykuł 4 Weryfikacja notyfikowanych jednostek 1. Każda Strona może zażądać dokonania przez drugą Stronę weryfikacji kwalifikacji technicznych notyfikowanej jednostki podlegającej drugiej Stronie lub państwu członkowskiemu Wspólnoty oraz przestrzegania przez tę jednostkę odpowiednich przepisów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 83 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 81 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 71 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4149) (1)

 • Dz. U. L271 - 63 z 200630.9.2006

  Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich – Protokół Rolnictwo na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 61 z 200630.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 56 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/78/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L271 - 53 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/77/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu związków chloroorganicznych w paszach dla zwierząt (1)

 • Dz. U. L271 - 51 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L271 - 49 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L271 - 47 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L271 - 45 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L271 - 43 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L271 - 40 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające środki tymczasowe w celu zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz masła nowozelandzkiego od października do grudnia 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L271 - 37 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny (1)

 • Dz. U. L271 - 35 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L271 - 33 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2006 z dnia 29 września 2006 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2006/2007, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L271 - 31 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L271 - 28 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 25 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi należącego do grupy mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L271 - 19 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 12 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L271 - 9 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 8 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 17. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 5 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 17. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 3 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 1 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.