Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

Data ogłoszenia:2006-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 61

30.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/61

DECYZJA RADY z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich (2006/655/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Zgodnie z celem ogólnym, jakim jest zrównoważony rozwój, celem protokołu „Rolnictwo na terenach górskich”, wskazanym w jego art. 1, jest zachowanie i wspieranie rolnictwa na terenach górskich dostosowanego do warunków lokalnych i zgodnego ze środowiskiem w regionie alpejskim, tak aby zapewnić jego istotny wkład w utrzymanie zaludnienia i zachowanie zrównoważonej działalności gospodarczej, w szczególności poprzez produkcję typowych produktów charakteryzujących się jakością, zachowanie naturalnych siedlisk, zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz zachowanie piękna i walorów krajobrazu. Umawiające się Strony powinny zoptymalizować wielofunkcyjną rolę rolnictwa na terenach górskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Region alpejski odznacza się bogactwem zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych, potencjałem rolnym, znaczeniem historycznym i kulturowym, a także wartością ze względu na jakość życia oraz dla działalności gospodarczej i rekreacyjnej nie tylko dla ludności miejscowej, lecz także dla tej pochodzącej z innych terenów. Jednak ze względu na warunki geomorfologiczne i klimatyczne region alpejski odznacza się również trudnymi warunkami życia i produkcji w odniesieniu do rolnictwa.

(6)

Cele i środki określone protokołem „Rolnictwo na terenach górskich”, takie jak wspieranie rolnictwa na terenach górskich, poprawa warunków życia, korzystanie z gruntów, stosowanie metod uprawy z poszanowaniem przyrody, stosowanie środków na rzecz leśnictwa lub promocja i wprowadzanie do obrotu, są zgodne z prawodawstwem rolnym i polityką rolną Wspólnoty, w szczególności z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3).

(2)

Konwencja w sprawie ochrony Alp (zwana dalej „Konwencją alpejską”), podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 7 listopada 1991 r., została zatwierdzona decyzją Rady 96/191/WE z dnia 26 lutego 1996 r. (2) i weszła w życie w dniu 4 kwietnia 1998 r. Zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 Konwencji alpejskiej konkretne środki skierowane na osiągnięcie jej celów są określone w poszczególnych protokołach, w szczególności w Protokole w sprawie rolnictwa na terenach górskich.

Protokół „Rolnictwo na terenach górskich” stanowi jednolite ramy umożliwiające opracowanie strategii transgranicznej, obejmującej wspólne działania i cele ukierunkowane na rozwiązanie szczególnych problemów regionu alpejskiego.

(7)

(3)

Komisja Wspólnot Europejskich uczestniczyła w negocjacjach w sprawie Protokołu w sprawie rolnictwa na terenach górskich, na który duży wpływ wywarły polityki i prawodawstwo wspólnotowe. W dniu 20 grudnia 1994 r. w Chambéry Wspólnota Europejska podpisała Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich (protokół „Rolnictwo na terenach górskich”).

Konwencja alpejska i protokół „Rolnictwo na terenach górskich” dotyczą 13 milionów mieszkańców oraz blisko 6 000 wspólnot na obszarze o wielkości 19 milionów ha. Alpy mają również duże znaczenie dla ludności zamieszkującej inne regiony.

(8)

(1) Opinia wydana dnia 13 czerwca 2006 r., dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 61 z 12.3.1996, str. 31.

Konwencja alpejska, a także protokoły w sprawie jej stosowania, w tym protokół „Rolnictwo na terenach górskich”, są pierwszymi porozumieniami międzynarodowymi na świecie dotyczącymi regionu górskiego i służą jako model dla innych regionów.

(3) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

L 271/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2006

(9)

Ratyfikacja protokołu „Rolnictwo na terenach górskich” potwierdzi zaangażowanie Wspólnoty Europejskiej, będzie stanowić silny sygnał polityczny i wzmocni proces ekologiczny w całym regionie, który ma duże znaczenie dla Europy. Należy zatem zatwierdzić protokół „Rolnictwo na terenach górskich” w imieniu Wspólnoty,

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu zatwierdzającego, zgodnie z art. 24 protokołu, a także do złożenia załączonych deklaracji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(10)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich (protokół „Rolnictwo na terenach górskich”). Tekst protokołu i dotyczących go deklaracji jest dołączony do niniejszej decyzji. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 83 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 81 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 71 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4149) (1)

 • Dz. U. L271 - 63 z 200630.9.2006

  Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich – Protokół Rolnictwo na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 58 z 200630.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

 • Dz. U. L271 - 56 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/78/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L271 - 53 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/77/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu związków chloroorganicznych w paszach dla zwierząt (1)

 • Dz. U. L271 - 51 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L271 - 49 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L271 - 47 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L271 - 45 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L271 - 43 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L271 - 40 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające środki tymczasowe w celu zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz masła nowozelandzkiego od października do grudnia 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L271 - 37 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny (1)

 • Dz. U. L271 - 35 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L271 - 33 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2006 z dnia 29 września 2006 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2006/2007, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L271 - 31 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L271 - 28 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 25 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi należącego do grupy mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L271 - 19 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 12 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L271 - 9 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 8 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 17. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 5 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 17. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 3 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 1 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.