Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 63

Tytuł:

Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich – Protokół Rolnictwo na terenach górskich

Data ogłoszenia:2006-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 63

Strona 1 z 6
30.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/63

TŁUMACZENIE

PROTOKÓŁ w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich Protokół „Rolnictwo na terenach górskich”

Preambuła REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA FRANCUSKA, KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, KSIĘSTWO MONAKO, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA SŁOWENII, KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, REPUBLIKA WŁOSKA oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, ZGODNIE ze swymi zadaniami wynikającymi z Konwencji w sprawie ochrony Alp (Konwencji alpejskiej) z dnia 7 listopada 1991 r., mającymi na celu zapewnienie spójnej polityki zachowania i ochrony oraz trwałego rozwoju obszaru alpejskiego, WYPEŁNIAJĄC swoje zobowiązania wynikające z art. 2 ust. 2 i 3 Konwencji alpejskiej, ŚWIADOMI, że należy do nich, w interesie ogólnym, utrzymanie gospodarowania tradycyjnymi krajobrazami wiejskimi i rolnictwem dostosowanym do siedlisk, zgodnym ze środowiskiem oraz promowanie ich z uwagi na trudniejsze warunki ekonomiczne, PRZYZNAJĄC, że obszar alpejski, dzięki swemu bogactwu w zasoby naturalne, dzięki swym zasobom wodnym, potencjałowi rolnemu, znaczeniu historycznemu i kulturowemu, przez swą wartość europejskiej jakości życia, działalności gospodarczej i rekreacji, jak również poprzez przebiegające przez ten obszar osie komunikacyjne, nadal będzie cieszył się ogromnym znaczeniem, w szczególności dla ludności miejscowej, lecz także i dla tej pochodzącej z innych terenów, PRZEKONANI, że ludność miejscowa powinna być w stanie określić swój własny projekt rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz uczestniczyć w jego wprowadzaniu w życie w istniejących ramach instytucjonalnych, PRZEKONANI o konieczności dostosowania interesów ekonomicznych i wymogów ekonomicznych, biorąc pod uwagę odrębności każdego regionu oraz centralną rolę rolnictwa, UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie zawsze miało rolnictwo na terenach alpejskich oraz niezbędny wkład, jaki ten sektor wnosi i będzie wnosił, w szczególności w strefach górskich, jako podstawowe bogactwo umożliwiające utrzymanie właściwej gęstości zaludnienia, zaopatrzenia ludności w żywność, produkcje produktów typowych wysokiej jakości, zachowanie krajobrazu wiejskiego w szczególności dla jego walorów turystycznych, a wreszcie dla ochrony gleby przed erozją, lawinami i powodziami, PRZYZNAJĄC, że metody i intensywność eksploatacji rolnej wywierają najsilniejszy wpływ na przyrodę i na krajobrazy oraz że krajobraz wiejski, uprawiany w sposób ekstensywny, musi spełniać podstawową rolę jako siedlisko alpejskiej fauny i flory, PRZYZNAJĄC, że działalność rolnicza narażona jest tu na trudniejsze warunki życia i produkcji z uwagi na geomorfologię i klimat stref górskich,

L 271/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2006

PRZEKONANI, że niektóre problemy mogą być rozwiązane tylko w ramach transgranicznych i że wymagają one przyjęcia wspólnych środków ze strony państw alpejskich oraz że należy w szczególności wprowadzić w życie, na poziomie krajowym i europejskim, środki gospodarcze i społeczne wyrównujące i towarzyszące, tak by w strefach górskich przyszłość rolników i ich gospodarstw nie została zakwestionowana przez zastosowanie wyłącznie ekonomicznych parametrów, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

pomocą środków polityki społecznej i strukturalnej, połączone z całością środków polityki rolnej i środowiskowej.

Artykuł 1 Cele 1. Niniejszy protokół ustala środki na poziomie międzynarodowym w celu zachowania i wspierania rolnictwa na terenach górskich, dostosowanego do miejsca i środowiska; celem protokołu jest uznanie i zapewnienie w czasie podstawowego wkładu do zachowania liczby ludności, do ochrony trwałych działań gospodarczych polegających w szczególności na produkcji produktów typowych wysokiej jakości, do ochrony naturalnego obrazu życia, do zapobiegania zagrożeniom naturalnym, zachowania piękna i walorów rekreacyjnych naturalnego krajobrazu wiejskiego oraz do życia kulturalnego obszaru alpejskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 83 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 81 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 71 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4149) (1)

 • Dz. U. L271 - 61 z 200630.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 58 z 200630.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

 • Dz. U. L271 - 56 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/78/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L271 - 53 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/77/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu związków chloroorganicznych w paszach dla zwierząt (1)

 • Dz. U. L271 - 51 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L271 - 49 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L271 - 47 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L271 - 45 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L271 - 43 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L271 - 40 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające środki tymczasowe w celu zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz masła nowozelandzkiego od października do grudnia 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L271 - 37 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny (1)

 • Dz. U. L271 - 35 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L271 - 33 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2006 z dnia 29 września 2006 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2006/2007, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L271 - 31 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L271 - 28 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 25 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi należącego do grupy mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L271 - 19 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 12 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L271 - 9 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 8 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 17. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 5 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 17. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 3 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 1 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.