Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 9

Tytuł:

Wymiana listów dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

Data ogłoszenia:2006-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 9

4.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/9

TŁUMACZENIE

WYMIANA LISTÓW dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu A. List rządu Republiki Indonezji Dżakarta, 21 lipca 2006 r. Ekscelencjo,

W imieniu rządu Republiki Indonezji chciałbym wyrazić naszą wdzięczność wobec Unii Europejskiej za prowadzenie misji obserwacyjnej w Acehu (AMM), jak również za doniosłą rolę, jaką odegrała ona od czasu rozmieszczenia misji w prowincji Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Ponieważ rozpoczął się jeden z najważniejszych etapów realizacji pokojowego rozwiązania kwestii Acehu, jakim jest przyjęcie przez indonezyjski parlament nowej ustawy dotyczącej sprawowania rządów w Acehu, ludność Acehu w chwili obecnej przygotowuje się do skorzystania ze swoich praw obywatelskich i politycznych, czyli udziału w wyborach lokalnych, które mają się odbyć w listopadzie 2006 r.

W związku z powyższym mam zaszczyt powiadomić Pana, że rząd Republiki Indonezji podjął decyzję o zaproszeniu Unii Europejskiej do ostatecznego przedłużenia swojej obecności w prowincji NAD na okres od dnia 16 września do dnia 15 grudnia 2006 r.; okres ten może ulec skróceniu i zakończyć się po wyborach lokalnych, które mają się odbyć w tej prowincji w dniu 22 listopada 2006 r. Rząd Indonezji pozostawia do Pana decyzji określenie daty zakończenia misji.

Prace prowadzone w tym okresie przez misję obserwacyjną będą obejmować zadania misji określone w art. 5.1 i 5.2 lit. g) i h) protokołu uzgodnień podpisanego przez rząd Republiki Indonezji i Ruch Wyzwolenia Acehu w dniu 15 sierpnia 2005 r.

W okresie ostatecznego przedłużenia status, przywileje i immunitety misji obserwacyjnej będą takie same jak te, które zostały określone w naszych wymianach listów odpowiednio z dnia 14 września 2005 r. i 3 października 2005 r., stanowiących dokumenty prawnie wiążące rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską.

Mam ponadto zaszczyt zaproponować, by – jeżeli powyższa propozycja będzie dla Unii Europejskiej możliwa do przyjęcia – niniejszy list wraz z Pana listem zawierającym pozytywną odpowiedź wspólnie stanowiły dokument prawnie wiążący rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską. Dokument ten wejdzie w życie w dniu 16 września 2006 r. i wygaśnie najpóźniej w dniu 15 grudnia 2006 r. Dla rządu Republiki Indonezji podstawą niniejszych ram prawnych jest indonezyjska ustawa nr 2 z 1982 r., z dnia 25 stycznia 1982 r., dotycząca ratyfikacji Konwencji o misjach specjalnych z 1969 r.

Ponadto zgodnie z art. 1.2.7, zawartym w helsińskim protokole uzgodnień i przewidującym, że: „do obserwowania przebiegu wyborów w Acehu zostaną zaproszeni obserwatorzy zewnętrzni”, chciałbym zaproponować Panu wysłanie obserwatorów przebiegu wyborów z ramienia Unii Europejskiej, potrzebnych zarówno podczas przygotowań do wyborów lokalnych w prowincji NAD, jak i podczas samych wyborów. Indonezja jest gotowa do podjęcia dyskusji na temat ram czasowych, zakresu uprawnień i innych istotnych kwestii związanych z obecnością obserwatorów, konsultując się – zgodnie z praktyką stosowaną w przeszłości – z lokalną komisją wyborczą.

L 273/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2006

Wierzę, że konstruktywna współpraca nawiązana w celu zapewnienia pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemów w Acehu w ramach jednolitego państwa – Republiki Indonezji będzie mogła być nadal podtrzymywana i zacieśniana. Oczekując Pana pozytywnej decyzji, łączę wyrazy szacunku,

Dr. N. Hassan Wirajuda

4.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/11

B. List Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2006 r. Ekscelencjo, Mam zaszczyt nawiązać do Pana listu z dnia 21 lipca 2006 r., w którym powiadamia nas Pan o decyzji rządu Republiki Indonezji, by zaprosić Unię Europejską do ostatecznego przedłużenia swojej obecności w prowincji Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) o okres trzech miesięcy, od dnia 16 września do dnia 15 grudnia 2006 r. Mam zaszczyt potwierdzić, że Unia Europejska wyraziła zgodę na udzielenie pozytywnej odpowiedzi na to zaproszenie. Potwierdzam, że zgodnie z warunkami określonymi w naszych wymianach listów odpowiednio z dnia 14 września 2005 r. i 3 października 2005 r., stanowiących dokumenty prawnie wiążące rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską, obowiązywanie tego dokumentu zostanie przedłużone do dnia 15 grudnia 2006 r. Prace prowadzone w tym okresie przez misję obserwacyjną będą obejmować zadania misji określone w art. 5.1 i 5.2 lit. g) i h) protokołu ustaleń podpisanego przez rząd Republiki Indonezji i Ruch Wyzwolenia Acehu w dniu 15 sierpnia 2005 r. Mam ponadto zaszczyt potwierdzić, że Pana list wraz z niniejszą odpowiedzią stanowią dokument prawnie wiążący rząd Republiki Indonezji i Unię Europejską. Niniejszy dokument wchodzi w życie w dniu 16 września 2006 r. i wygasa w dniu 15 grudnia 2006 r. Chciałbym jeszcze raz skorzystać z okazji, by wyrazić uznanie UE dla postępów procesu pokojowego w Acehu i ponownie zapewnić o niezmiennej woli Unii Europejskiej, by wspierać poszukiwanie pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemów w Acehu.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku,

Javier Solana

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 273 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 8 z 20064.10.2006

  Decyzja Rady 2006/666/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotycząca przedłużenia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L273 - 5 z 20064.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. tymczasowo zezwalająca Hiszpanii na zatwierdzanie do obrotu nasion gatunku Pinus radiata i materiału nasadzeniowego wyprodukowanego z tych nasion przywiezionych z Nowej Zelandii, niespełniających wymagań dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do identyfikacji i etykietowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4320)

 • Dz. U. L273 - 3 z 20064.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2006 z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L273 - 1 z 20064.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2006 z dnia 3 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.