Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 111

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej misję obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

Data ogłoszenia:2006-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 111

Strona 1 z 4
7.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/111

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej misję obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo) A. List Unii Europejskiej do rządu Konfederacji Szwajcarskiej Bruksela, dnia 10 sierpnia 2006 r. Szanowny Panie, Chciałbym podziękować za złożenie przez pański kraj propozycji wniesienia wkładu w operację wojskową Unii Europejskiej wspierającą Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo). Propozycja ta stanowi ważny wkład w operację, mam zatem przyjemność poinformować Pana o podjęciu przez Radę Unii Europejskiej decyzji o zaakceptowaniu złożonej przez Szwajcarię propozycji wniesienia wkładu w operację EUFOR RD Kongo, a także o zaproszeniu przedstawiciela pańskiego kraju do Komitetu Uczestników. Jak już wspominałem w moim piśmie z dnia 28 lipca 2006 r., Szwajcaria powinna zawrzeć z Unią Europejską porozumienie w sprawie udziału w operacji EUFOR RD Kongo. W oczekiwaniu na zawarcie projektu umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej ramy udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską, proponuję, aby udział Szwajcarii w operacji podlegał postanowieniom określonym w załączniku I do niniejszego pisma. W przypadku zaakceptowania tych postanowień sugerowałbym, aby niniejsze pismo wraz z jego załącznikiem I oraz pańska odpowiedź stanowiły porozumienie między Unią Europejską a Szwajcarią w sprawie udziału Szwajcarii w operacji EUFOR RD Kongo, które wejdzie w życie w dniu podpisania przez Pana odpowiedzi. W imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej załączam również odpowiednio zawarte w załączniku II oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie przez Szwajcarię podobnego oświadczenia zgodnie z wzorem przedstawionym w tym załączniku. Z wyrazami szacunku, W imieniu Unii Europejskiej

L 276/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2006

ZAŁĄCZNIK I Postanowienia w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo) 1. Konfederacja Szwajcarska przyłącza się do wspólnego działania Rady 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (1) oraz do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, na podstawie których Rada Unii Europejskiej postanowi przedłużyć operację wojskową UE zgodnie z niniejszymi ustaleniami i wszelkimi wymaganymi ustaleniami wykonawczymi.

2. Wkład Konfederacji Szwajcarskiej w operację wojskową UE nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

3. Konfederacja Szwajcarska zapewnia wykonywanie misji przez jej siły i personel uczestniczący w operacji wojskowej UE zgodnie z: — wspólnym działaniem 2006/319/WPZiB wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami, — planem operacji, — środkami wykonawczymi.

4. Siły i personel oddelegowane przez Konfederację Szwajcarską do udziału w operacji wykonują swoje obowiązki oraz postępują, mając na uwadze wyłącznie interes operacji wojskowej UE.

5. Konfederacja Szwajcarska informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji UE o wszelkich zmianach związanych z jej udziałem w operacji, w tym o wycofaniu jej wkładu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 111 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 110 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/676/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 109 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/675/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 80 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4362) (1)

 • Dz. U. L276 - 77 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360) (1)

 • Dz. U. L276 - 73 z 20067.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego

 • Dz. U. L276 - 64 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 58 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 z dnia 6 października 2006 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L276 - 51 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 3 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L276 - 1 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.