Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2006-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 3

Strona 1 z 27
7.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

macji rachunkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz sposób przekazywania ich Komisji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Z dniem 16 października 2006 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 2390/1999 z dnia 25 października 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1663/95 w odniesieniu do formy i treści informacji rachunkowych, które państwa członkowskie muszą przechowywać do dyspozycji Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (2), zostaje uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (3). Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 w odniesieniu do rozliczania rachunków EFGR i EFRROW należy ustanowić formę i treść infor-

Artykuł 1 Forma i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 885/2006, oraz sposób przekazywania ich Komisji określa się w załączniku I (Tabela X), załączniku II (Specyfikacja techniczna dotycząca transferu plików komputerowych do EFOGR), załączniku III (Aide-mémoire) oraz załączniku IV (Struktura kodów w budżecie EFRROW [F109]) do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2006 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 września 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42). (2) Dz.U. L 295 z 16.11.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1359/2005 (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 11). (3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 90.

ZAŁĄCZNIK I TABELA X Rok budżetowy 2007

F102 F103 F103B F105 F105A F105B F106 F106A F106B F107 F108 F109 F110 F200 F201 F202A F202B F202C F205 F207 F211 F212 F213 F214 F217 F218 F220 F221 F222B F222C F300 F300B

L 276/4

F100

05020101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020101

1000

X

F101

2006

2007

A↓

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

PL

05020101

05020101

1001

X

X

05020101

05020101

1002

X

X

05020101

05020101

1003

X

X

05020102

05020102

1011

05020102

05020102

1012

05020102

05020102

1013

05020102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020102

1014 X X X X X X

05020102

1019

05020103

05020103

1021

X

X

05020103

05020103

1022

X

X

05020199

1029

X

X

05020199

05020199

1090

X

X

05020201

05020201

1850

X

X

05020202

05020202

1851

05020202

05020202

1852

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05020202 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020202

1853 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020202

05020202

1854

05020299

1855

X

X

05020299

05020299

1890

X

X

05020300

05020300

3000

X

X

05020300

05020300

3010

X

X

05020300

05020300

3011

X

X

05020300

05020300

3012

X

X

05020300

05020300

3013

X

X

05020300

05020300

3014

X

X

05020401

05020401

3100

X

X

05020402

05020402

3110

X

X

05020402

05020402

3111

X

X

7.10.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 111 z 20067.10.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej misję obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 110 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/676/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 109 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/675/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 80 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4362) (1)

 • Dz. U. L276 - 77 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360) (1)

 • Dz. U. L276 - 73 z 20067.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego

 • Dz. U. L276 - 64 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 58 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 z dnia 6 października 2006 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L276 - 51 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 1 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.