Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 51

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 51

Strona 1 z 5
7.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/51

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1482/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6 i art. 24 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

stosowania procedur ustalonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3002/92 z dnia 16 października 1992 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji (3).

(6)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje, że sprzedaż zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych odbywa się w drodze przetargu i po cenie sprzedaży nie niższej niż cena stwierdzona na rynku w miejscu składowania lub, jeśli jest to niemożliwe, na najbliższym rynku, z uwzględnieniem kosztów transportu, dla takiej samej jakości oraz reprezentatywnej ilości, co pozwoli na uniknięcie zakłóceń rynku. Państwa członkowskie dysponują zapasami interwencyjnymi pszenicy zwyczajnej i żyta. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w trakcie zbiorów w 2006 r. ilość zbóż nadająca się do wypieku chleba okazuje się niewystarczająca na zaspokojenie popytu wewnętrznego w niektórych państwach członkowskich. Z tego względu można zorganizować sprzedaż na rynku Wspólnoty w drodze przetargu, w celu przetworzenia pszenicy zwyczajnej i żyta na mąkę. Każdą ze sprzedaży należy uważać za oddzielne zaproszenie do przetargu. Aby uwzględnić sytuację na rynku wspólnotowym, należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Należy ponadto przewidzieć współczynnik przydziału w odniesieniu do ofert proponujących minimalną cenę sprzedaży. W celu zapewnienia kontroli dotyczącej szczególnego przeznaczenia zapasów stanowiących przedmiot przetargów należy przewidzieć monitorowanie specjalne w odniesieniu do dostaw pszenicy zwyczajnej i żyta i ich przetwarzania na mąkę. W celu umożliwienia tego monitorowania należy wprowadzić obowiązek

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania tych zadań oferent ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia, które ze względu na charakter omawianych operacji musi zostać określone w drodze odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, w szczególności jego poziom, który powinien być wystarczający dla zagwarantowania właściwego wykorzystania produktów. Oferent musi również spełnić warunki uzyskania zwrotu takiego zabezpieczenia, w tym przedstawić dowód wskazujący na przetworzenie produktów na mąkę. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. Należy również zapewnić zachowanie anonimowości oferentów przy przekazywaniu informacji Komisji przez agencję interwencyjną. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(7)

(2)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty agencje interwencyjne państw członkowskich wymienione w załączniku I przystępują do sprzedaży pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w ich posiadaniu, w celu przetworzenia na mąkę. Maksymalne ilości wyżej wymienionych zbóż objętych przetargami znajdują się w załączniku I. Artykuł 2 Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa się zgodnie z warunkami ustalonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93. Artykuł 3 Oferty ważne są tylko wtedy, jeśli dołączone są do nich: a) dowód, że oferent wniósł zabezpieczenie oferty, które w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 ustala się na kwotę 10 EUR za tonę;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 111 z 20067.10.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej misję obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 110 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/676/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 109 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/675/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 80 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4362) (1)

 • Dz. U. L276 - 77 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360) (1)

 • Dz. U. L276 - 73 z 20067.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego

 • Dz. U. L276 - 64 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 58 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 z dnia 6 października 2006 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L276 - 3 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L276 - 1 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.