Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 73

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego

Data ogłoszenia:2006-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 73

Strona 1 z 2
7.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/73

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2006 RADY STOWARZYSZENIA UE–MAROKO z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego (2006/672/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

skich oraz kontynuacją partnerstwa eurośródziemnomorskiego.

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (1), zwany dalej „układem”, a w szczególności jego art. 84,

(5)

Wdrażanie priorytetów partnerstwa oraz zbliżanie ustawodawstw powinny być monitorowane. Kompetencje UE określają ramy dla rozwoju stosunków oraz współpracy z państwami śródziemnomorskimi w sposób uwzględniający potrzebę zapewnienia spójności oraz równowagi całości procesu barcelońskiego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Poszanowanie zasad demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich propagowanie stanowią integralny i fundamentalny element zasad ramowych dotyczących stosunków pomiędzy Unią Europejską a jej partnerami śródziemnomorskimi.

W celu stworzenia odpowiednich ram instytucjonalnych dla realizacji i zacieśnienia współpracy Rada Stowarzyszenia podjęła już decyzję o powołaniu podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Ze względu na ich znaczenie jako zasadniczych elementów układu kwestie te będą omawiane z należytą uwagą na forum podmiotów ustanowionych na mocy układu.

Artykuł 1 Niniejszym ustanawia się Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego oraz przyjmuje się jego regulamin wewnętrzny zawarty w Załączniku.

(3)

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej określa ambitne cele, oparte na wzajemnie uznawanym przywiązaniu do wspólnych wartości, które obejmują demokrację, praworządność, dobre rządy i poszanowanie praw człowieka oraz ich propagowanie.

Podkomitet działa z upoważnienia Komitetu Stowarzyszenia, któremu przedstawia sprawozdanie po każdym swoim posiedzeniu. Podkomitet nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji. Może jednak przedkładać wnioski Komitetowi Stowarzyszenia.

(4)

Pogłębiająca się złożoność stosunków UE z państwami południowej części regionu Morza Śródziemnego spowodowana jest wdrażaniem układów eurośródziemnomor-

(1) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, str. 2.

Kwestie leżące w gestii podkomitetu mogą być również omawiane na wyższych szczeblach, w ramach dialogu politycznego pomiędzy UE a Marokiem.

L 276/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2006

Komitet Stowarzyszenia podejmuje wszelkie inne niezbędne działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie podkomitetu oraz informuje o tym odpowiednio Radę Stowarzyszenia. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2006 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

7.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/75

ZAŁĄCZNIK Regulamin wewnętrzny Podkomitetu UE–Maroko nr 7 ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego 1. Skład i przewodnictwo Podkomitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich oraz przedstawicieli rządu Królestwa Marokańskiego, a przewodniczą mu na przemian obie strony. 2. Rola Podkomitet działa z upoważnienia Komitetu Stowarzyszenia, któremu przedstawia sprawozdanie po każdym swoim posiedzeniu. Podkomitet nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji. Może jednak przedkładać wnioski Komitetowi Stowarzyszenia. 3. Zagadnienia Podkomitet podejmuje dyskusję w sprawie wdrażania układu o stowarzyszeniu w wymienionych poniżej dziedzinach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 111 z 20067.10.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej misję obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 110 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/676/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 109 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/675/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 80 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4362) (1)

 • Dz. U. L276 - 77 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360) (1)

 • Dz. U. L276 - 64 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 58 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 z dnia 6 października 2006 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L276 - 51 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 3 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L276 - 1 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.