Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 77

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 77

Strona 1 z 2
7.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/77

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/673/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W Załączniku do decyzji 2003/43/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2003/43/WE (2) ustanawia klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych, a mianowicie płyt drewnopochodnych. Decyzja 2003/43/WE zostanie dostosowana w celu uwzględnienia postępu technicznego w zakresie płyt gipsowo-kartonowych. Należy zatem 2003/43/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/190/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 47). (2) Dz.U. L 13 z 18.1.2003, str. 35. Decyzja zmieniona decyzją 2003/593/WE (Dz.U. L 201 z 8.8.2003, str. 25).

L 276/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2006

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 2003/43/WE tabela 2 i nota otrzymują następujące brzmienie: „TABELA 2 Klasy reakcji na ogień dla płyt gipsowo-kartonowych

Rdzeń gipsowy Płyta gipsowokartonowa Nominalna grubość płyty (mm) Gęstość (kg/m3) Klasa reakcji na ogień Gramatura papieru (1) (g/m2) Podłoże Klasa (2) (wyłączając wyroby podłogowe)

Zgodnie z normą EN 520 (wyłączając płyty perforowane)

≤ 220 ≥ 6,5 < 9,5 ≥ 800 > 220 ≤ 320 ≤ 220

Każdy wyrób drewnopochodny o gęstości ≥ 400 kg/m3 lub każdy wyrób co najmniej klasy A2-s1, d0 Każdy wyrób drewnopochodny o gęstości ≥ 400 kg/m3 lub każdy wyrób co najmniej klasy A2-s1, d0 lub każdy wyrób do izolacji co najmniej klasy E-d2 zamontowany zgodnie z metodą 1

A2-s1, d0

B-s1, d0

A1 ≥ 9,5 ≥ 600

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

(1) Ustalona zgodnie z normą EN ISO 536 i zawierająca nie więcej niż 5 % dodatkowej zawartości organicznej. (2) Klasy jak przewidziano w tabeli 1 Załącznika do decyzji Komisji 2000/147/WE.

Uwaga: Montaż i przymocowanie Płyty gipsowo-kartonowe (dalej zwane »płytami gipsowymi«) montuje się i przymocowuje, stosując jedną z trzech następujących metod: Metoda 1 – Mechaniczne przymocowanie do konstrukcji wspierającej Płytę gipsową lub przynajmniej (w przypadku systemów wielopowłokowych) najbardziej zewnętrzną powłokę płyty mocuje się mechanicznie do konstrukcji metalowej (wykonanej z części składowych wyszczególnionych w normie EN 14195) lub do konstrukcji drewnianej (zgodnie z normami EN 336 i ENV 1995-1-1). W przypadku gdy konstrukcja posiada elementy wspierające tylko w jednym kierunku, maksymalny odstęp między elementami wspierającymi nie przekracza wymiaru równego 50-krotności grubości płyt gipsowych. W przypadku gdy konstrukcja posiada elementy wspierające w dwóch kierunkach, maksymalny odstęp w każdym z kierunków nie przekracza wymiaru równego 100-krotności grubości płyt gipsowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 111 z 20067.10.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej misję obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 110 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/676/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 109 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/675/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 80 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4362) (1)

 • Dz. U. L276 - 73 z 20067.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego

 • Dz. U. L276 - 64 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 58 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 z dnia 6 października 2006 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L276 - 51 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 3 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L276 - 1 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.