Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 80

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4362) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 80

Strona 1 z 12
L 276/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4362)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/674/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Niemcy powiadomiły o zaprzestaniu działalności przez jedną hodowlę umiejscowioną w Szlezwiku-Holsztynie. Hodowla ta nie powinna więc już być wymieniona w załączniku II do decyzji 2002/308/WE.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6,

Decyzja Komisji 2003/634/WE (3) zatwierdza i wymienia programy przedstawione przez państwa członkowskie w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do VHS i IHN.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb, znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb.

(2)

Dania, Niemcy i Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do VHS i IHN dla niektórych hodowli znajdujących się na ich terytorium. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że hodowle te spełniają wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

Cypr i Włochy powiadomiły, że niektóre programy zatwierdzone przez decyzję 2003/634/WE zostały ukończone. Przedstawiona przez Cypr dokumentacja wskazuje, że wszystkie obszary lądowe na jego terytorium kwalifikują się do uzyskania statusu stref zatwierdzonych i powinny zostać dodane do wykazu stref zatwierdzonych. Przedstawiona przez Włochy dokumentacja wskazuje, że jedna hodowla na ich terytorium kwalifikuje się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej i powinna zostać dodana do wykazu hodowli zatwierdzonych w strefach niezatwierdzonych.

(8)

Należy zatem 2002/308/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Włochy i Zjednoczone Królestwo powiadomiły o występowaniu VHS w strefach uprzednio uznanych za wolne od tej choroby. Jednakże nie stwierdzono występowania IHN we wspomnianych strefach. Zatem strefy te nie powinny już być wymienione w decyzji 2002/308/WE jako wolne od VHS.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2002/308/WE wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Niemcy i Włochy powiadomiły o występowaniu odpowiednio VHS i IHN w hodowlach uprzednio uznanych za wolne od tej choroby. Zatem wyżej wymienione hodowle nie powinny już być wymienione w decyzji 2002/308/WE jako wolne od tych chorób.

1) załącznik I zastępuje się tekstem w załączniku I do niniejszej decyzji;

znajdującym

się

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/214/WE (Dz.U. L 80 z 17.3.2006, str. 46).

2) załącznik II zastępuje się tekstem w załączniku II do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 276 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 111 z 20067.10.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej misję obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 110 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/676/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 109 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady 2006/675/WPZiB z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L276 - 77 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360) (1)

 • Dz. U. L276 - 73 z 20067.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca Podkomitet ds. Praw Człowieka, Demokratyzacji i Ładu Administracyjnego

 • Dz. U. L276 - 64 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 58 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 z dnia 6 października 2006 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L276 - 51 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2006 z dnia 6 października 2006 r. otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L276 - 3 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFFROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L276 - 1 z 20067.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.