Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 1

9.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

państwa te powinny zostać dodane do wykazu państw korzystających z tych środków. Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 17 ust. 2 dodaje się następujący akapit: „Dla Bułgarii i Rumunii w latach 2010–2013 przestrzega się średnio co najmniej 2,5 % całkowitego wkładu EFFROW dla osi 4. Każdy wkład EFFROW dla tej osi w latach 2007–2009 jest uwzględniany przy obliczaniu tego odsetka.”; 2) w art. 20 lit. d) wyrazy wprowadzające otrzymują następujące brzmienie: „środków przejściowych dla Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji, dotyczących:”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (1) wprowadziło ogólne zasady wspólnotowego wsparcia polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania w latach 2007–2013 oraz określiło priorytety i środki dla rozwoju obszarów wiejskich. Te ogólne zasady i środki powinny zostać dostosowane, tak aby mogły zostać wdrożone w Bułgarii i Rumunii od daty przystąpienia tych krajów do Unii Europejskiej. Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stanowi, że każdy program rozwoju obszarów wiejskich musi zawierać oś Leader, która musi stanowić minimalny odsetek wkładu EFRROW do danego programu. Ponieważ Bułgaria i Rumunia nie mają doświadczenia we wdrażaniu podejścia Leader oraz aby kraje te mogły rozwinąć lokalną zdolność jego stosowania, średni wkład finansowy w wysokości 2,5 % dla osi Leader powinien mieć zastosowanie do tych dwóch krajów w latach 2010–2013. Aby Bułgaria i Rumunia mogły korzystać do 2013 r. ze środków przejściowych w zakresie wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych oraz tworzenia grup producentów,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L277 - 4 z 20069.10.2006

    Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

  • Dz. U. L277 - 2 z 20069.10.2006

    Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.