Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 4

Strona 1 z 3
L 277/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2006

DECYZJA RADY z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (2006/664/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(6)

Postanowienia dotyczące pomocy technicznej, przewidziane w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, są objęte rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 i w związku z tym powinny zostać skreślone.

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 34 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 przewiduje, że każdy program rozwoju obszarów wiejskich musi zawierać oś Leader, która musi stanowić minimalny odsetek wkładu EFRROW do danego programu. Ponadto art. 59 tego rozporządzenia ustanawia środek mający na celu wspieranie nabywania umiejętności, który różni się od ustaleń, które wynegocjowano w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii. Istnieje zatem potrzeba harmonizacji postanowień dotyczących inicjatywy Leader, określonych w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, z nowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2) wprowadza zmiany do dorobku wspólnotowego, na którym opierały się negocjacje akcesyjne z Bułgarią i Rumunią.

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 przewiduje wsparcie na rzecz korzystania z usług doradczych. Jednakże istnieją różnice dotyczące zakresu stosowania tego środka pomiędzy Aktem przystąpienia Bułgarii i Rumunii a wspomnianym rozporządzeniem. Celem uniknięcia w szczególności podwójnego finansowania w pierwszych trzech latach programu Bułgaria i Rumunia powinny mieć możliwość wyboru wprowadzenia w życie środków przewidzianych w załączniku VIII do Aktu przystąpienia albo środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005.

(2)

Istnieje zatem potrzeba dostosowania Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, tak aby był on zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

(8)

(3)

Dokonując niezbędnych dostosowań Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, powinien zostać zachowany podstawowy charakter oraz podstawowe zasady wynikające z negocjacji akcesyjnych oraz powinny być one stosowane do nowych postanowień. Ponadto dostosowania powinny ograniczać się do niezbędnego minimum.

Ponadto Rada i Komisja w ramach porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 zadecydowały we wspólnej deklaracji dotyczącej Bułgarii i Rumunii o przedłużeniu do 2013 r. stosowania środka dotyczącego usług doradczych przewidzianych w załączniku VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do świadczenia usług doradczych dla rolników korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Należy dostosować Akt przystąpienia, tak aby uwzględniał on wspomniane porozumienie.

(4)

Środki w zakresie gospodarstw niskotowarowych oraz grup producentów, przewidziane w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, są objęte rozporządzeniem (WE) 1698/2005 jako środki przejściowe dla Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji. Należy zatem skreślić dotyczące tych kwestii postanowienia Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(9)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 277 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L277 - 2 z 20069.10.2006

    Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowująca Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

  • Dz. U. L277 - 1 z 20069.10.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.