Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

Data ogłoszenia:2006-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 11

10.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1489/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

drugi do rozporządzenia (WE) nr 884/2006. Ponadto w razie braku zgłoszenia przez państwo członkowskie średnich kosztów odsetek przed zakończeniem roku budżetowego Komisja ustala stopę procentową dla tego państwa członkowskiego na poziomie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla Wspólnoty.

(5)

W świetle informacji otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2007 EFGR, mając na uwadze powyższe elementy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

Na mocy art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), interwencje w zakresie regulacji rynków rolnych są finansowane przez Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR). Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFGR środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (3) przewiduje, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów są obliczane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do wspomnianego rozporządzenia na podstawie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty. Wymieniona stopa procentowa jednolita dla całej Wspólnoty stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji państwom członkowskim przewidziane w pkt I.2 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku budżetowego Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR). Jednakże jeśli zgłoszona przez dane państwo członkowskie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty, dla tego państwa członkowskiego ustala się specjalną stopę procentową zgodnie z załącznikiem IV pkt I.2 akapit

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego poniesionych w czasie roku budżetowego 2007 Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia ustala się następująco: a) 2,1 % dla w Szwecji; specjalnej stopy procentowej stosowanej

(3)

b) 2,3 % dla specjalnej w Republice Czeskiej;

stopy

procentowej

stosowanej

c) 2,7 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Irlandii; d) 2,8 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Austrii, Finlandii i Portugalii; e) 2,9 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Grecji i we Włoszech; f) 3,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej na Litwie; g) 3,2 % dla stopy procentowej jednolitej dla Wspólnoty stosowanej w państwach członkowskich, dla których nie ustalono specjalnej stopy procentowej.

(4)

(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 695/2005 (Dz.U. L 114 z 4.5.2005, str. 1). 2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione ( ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42). (3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35.

L 278/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 października 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 32 z 200610.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005)

 • Dz. U. L278 - 24 z 200610.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. w sprawie działań finansowych, które w pewnych przypadkach popełnienia nieprawidłowości przez podmioty gospodarcze należy podjąć w ramach rozliczania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4324)

 • Dz. U. L278 - 15 z 200610.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. określająca wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4026) (1)

 • Dz. U. L278 - 13 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L278 - 9 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L278 - 8 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2006 z dnia 9 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L278 - 3 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L278 - 1 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.