Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. określająca wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4026) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 15

Strona 1 z 7
10.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2006 r. określająca wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4026)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/677/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 43 ust. 1 lit. i),

(3)

w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, oraz oddać w nich odpowiednie normy i zalecenia organów międzynarodowych dotyczące organizacji i funkcjonowania służb urzędniczych. Wytyczne nie są wiążące, lecz mają dostarczyć państwom członkowskim wskazówek przydatnych przy wykonywaniu rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowały normy, których aspekty są odpowiednie do celu ustanowienia wskazówek,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 882/2004, w szczególności jego art. 4 ust. 6, właściwe organy państw członkowskich zobowiązane są do przeprowadzania lub zlecania przeprowadzania wewnętrznych audytów w celu zapewnienia realizacji celów wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 1

(2)

Komisja ma obowiązek sporządzić wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów, o których mowa

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3).

Wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów kontroli urzędowych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, są przedstawione w Załączniku.

L 278/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2006

Wytyczne stosuje się, nie naruszając przepisów art. 41 ust. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 (1). Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18.

10.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/17

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DLA SYSTEMÓW AUDYTU WŁAŚCIWYCH ORGANÓW Spis treści 1. 2. CEL I ZAKRES TŁO I PODSTAWA PRAWNA

2.1. Artykuł 4 ust. 6: kryteria operacyjne dla właściwych organów 2.2. Artykuł 2 ust. 6: definicja „audytu” 3. 4. 5. DEFINICJE WSKAZÓWKI OGÓLNE CHARAKTER PROCESU AUDYTU

5.1. Podejście systematyczne 5.2. Przejrzystość 5.3. Niezależność 5.4. Niezależna kontrola 6. WYKONANIE PROCESU AUDYTU

6.1. Główne zasady: a) zgodność z zaplanowanymi ustaleniami; b) skuteczne wykonanie; c) zdolność osiągnięcia celów 6.2. Sprawozdawczość audytowa 6.3. Działania podejmowane w następstwie wyników audytu 6.4. Przegląd audytu i rozpowszechnianie dobrych praktyk 6.5. Zasoby 6.6. Kompetencje audytorów

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 32 z 200610.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005)

 • Dz. U. L278 - 24 z 200610.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. w sprawie działań finansowych, które w pewnych przypadkach popełnienia nieprawidłowości przez podmioty gospodarcze należy podjąć w ramach rozliczania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4324)

 • Dz. U. L278 - 13 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L278 - 11 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

 • Dz. U. L278 - 9 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L278 - 8 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2006 z dnia 9 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L278 - 3 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L278 - 1 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.