Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. w sprawie działań finansowych, które w pewnych przypadkach popełnienia nieprawidłowości przez podmioty gospodarcze należy podjąć w ramach rozliczania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4324)

Data ogłoszenia:2006-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 24

Strona 1 z 3
L 278/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 października 2006 r. w sprawie działań finansowych, które w pewnych przypadkach popełnienia nieprawidłowości przez podmioty gospodarcze należy podjąć w ramach rozliczania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4324)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim i portugalskim są autentyczne)

(2006/678/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 729/70 przewiduje, że państwa członkowskie podejmą środki konieczne do odzyskania sum utraconych w wyniku nieprawidłowości lub zaniedbań. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 729/70 w przypadku braku całkowitego odzyskania konsekwencje finansowe nieprawidłowości lub zaniedbań ponosi Wspólnota z wyjątkiem konsekwencji nieprawidłowości lub zaniedbań, które mogą obciążać organy administracyjne lub inne organy państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach w sprawach C-34/89, Włochy przeciw Komisji (2), C-54/95 Niemcy przeciw Komisji (3) i C-277/98 Francja przeciw Komisji (4), stwierdził, że państwa członkowskie muszą podjąć kroki w celu szybkiego naprawienia nieprawidłowości. W szczególności z orzeczenia w sprawie C-34/89 wynika, że państwo członkowskie nie może wstrzymać się od działania w ciągu okresu czterech lat od chwili pierwszego stwierdzenia nieprawidłowości (5). W tym okresie należałoby w zasadzie prowadzić dochodzenie i podjąć decyzję w sprawie wszczęcia procedury windykacji. W sprawie C-54/95 Trybunał wskazał, że w zasadzie państwa członkowskie powinny wszcząć procedurę odzyskiwania środków w ciągu roku po zapoznaniu się ze wszystkimi istotnymi faktami dotyczącymi nieprawidłowości.

Do tej pory Komisja oceniła procedurę odzyskiwania środków, przeprowadzoną przez państwa członkowskie w odniesieniu do nieprawidłowości zgłoszonych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 595/51 z dnia 4 marca 1991 r. dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 283/72 (6) przed dniem 1 stycznia 1999 r., i dotyczącą kwot wyższych niż 500 000 EUR, aby zdecydować o konsekwencjach finansowych tych nieprawidłowości zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 729/70. Czyniąc to, Komisja postępowała według procedury ustanowionej w art. 5 wspomnianego rozporządzenia oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (7). Z kontroli i rozmów dwustronnych z państwami członkowskimi wynika, że w niektórych przypadkach państwa członkowskie nie podjęły działań z niezbędną szybkością i starannością. Konsekwencje finansowe nieodzyskania kwot nie powinny zatem w takich przypadkach być ponoszone przez budżet Wspólnoty. We wszystkich innych przypadkach konsekwencje finansowe zbadanych nieprawidłowości powinny być ponoszone przez budżet Wspólnoty. Przypadki notyfikowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 595/91, w odniesieniu do których nienależne płatności zostały odzyskane w całości lub w odniesieniu do których okazało się, że nie dokonano żadnych nienależnych płatności, powinny zostać usunięte z listy notyfikacji przewidzianej w art. 3 i 5 wspomnianego rozporządzenia. W swoim sprawozdaniu podsumowującym Komisja poinformowała państwa członkowskie o kwotach, jakie mają być wyłączone z finansowania wspólnotowego, oraz o podstawach decyzji o takim wyłączeniu,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 32 z 200610.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005)

 • Dz. U. L278 - 15 z 200610.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. określająca wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4026) (1)

 • Dz. U. L278 - 13 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L278 - 11 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

 • Dz. U. L278 - 9 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L278 - 8 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2006 z dnia 9 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L278 - 3 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L278 - 1 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.