Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2006-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 9

10.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1488/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 drugie zdanie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (3) określa zasady obliczania amortyzacji.

(4)

Na rok budżetowy 2007 należy ustalić dla niektórych produktów współczynniki stosowane przez agencje interwencyjne do miesięcznych wartości skupu tych produktów, tak aby agencje mogły ustalić wysokość amortyzacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Funduszy Rolniczych,

(5)

Na mocy art. 3 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) skup interwencyjny mający na celu uregulowanie rynków rolnych jest finansowany przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 amortyzację produktów rolnych przechowywanych w publicznych składach interwencyjnych należy przeprowadzić w momencie ich skupu. Wartość procentowa amortyzacji nie może przekraczać różnicy między ceną zakupu a przewidywalną ceną zbytu każdego z tych produktów. Wymienioną wartość procentową ustala się dla każdego produktu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Komisja może ponadto ograniczyć amortyzację w momencie zakupu do odsetka wartości procentowej amortyzacji, który nie może wynosić mniej niż 70 % całkowitej amortyzacji. Załącznik VIII pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do produktów wymienionych w Załączniku, zakupionych w ramach publicznego skupu interwencyjnego, które zostały umieszczone w składach lub przejęte przez agencje interwencyjne między dniem 1 października 2006 r. a dniem 30 września 2007 r., agencje interwencyjne stosują do wartości produktów zakupionych każdego miesiąca współczynniki amortyzacji wymienione w tym Załączniku. Artykuł 2 Kwoty wydatków obliczone przy uwzględnieniu amortyzacji, o której mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, są przekazywane Komisji w ramach deklaracji sporządzanych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (4). Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 października 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 695/2005 (Dz.U. L 114 z 4.5.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005 str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35. (4) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 1.

L 278/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2006

ZAŁĄCZNIK Współczynnik amortyzacji mający zastosowanie do miesięcznych wartości skupu

Produkty

Współczynniki

Pszenica zwyczajna chlebowa Jęczmień Kukurydza Cukier Ryż niełuskany Alkohol Masło Odtłuszczone mleko w proszku

— 0,07 — — — 0,45 — —

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 278 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 32 z 200610.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005)

 • Dz. U. L278 - 24 z 200610.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. w sprawie działań finansowych, które w pewnych przypadkach popełnienia nieprawidłowości przez podmioty gospodarcze należy podjąć w ramach rozliczania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4324)

 • Dz. U. L278 - 15 z 200610.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. określająca wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4026) (1)

 • Dz. U. L278 - 13 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2006 z dnia 6 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L278 - 11 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1489/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

 • Dz. U. L278 - 8 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2006 z dnia 9 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L278 - 3 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2006 z dnia 5 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L278 - 1 z 200610.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.