Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1491/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

Data ogłoszenia:2006-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 1

11.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1491/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i ust. 3 akapit pierwszy,

Należy potwierdzić stosowanie klucza, według którego rozdziela się wielkości dopuszczalne połowów między państwa członkowskie na podstawie protokołu, który przestaje obowiązywać,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając wniosek Komisji, Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau (5) zostaje zatwierdzone w imieniu Wspólnoty. Artykuł 2 1. Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w protokole są rozdzielane między państwa członkowskie wymienione poniżej według następującego klucza: a) połów krewetek: — Włochy — Hiszpania — Portugalia — Grecja 1 776 BRT (ton rejestrowych brutto) 1 421 BRT 1 066 BRT 137 BRT

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 umowy zawartej między Rządem Republiki Gwinei Bissau i Europejską Wspólnotą Gospodarczą dotyczącej połowów u wybrzeży Gwinei Bissau (2), Umawiające się Strony rozpoczną, przed upływem okresu ważności protokołu załączonego do umowy, negocjacje, aby drogą wzajemnego porozumienia ustalić treść protokołu na następny okres oraz ewentualne zmiany lub dodatki do wprowadzenia w Załączniku.

(2)

Aktualny protokół został zatwierdzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 249/2002 (3) oraz zmieniony zgodnie z porozumieniem zatwierdzonym rozporządzeniem Rady (WE) nr 829/2004 (4). Umawiające się Strony zdecydowały, iż do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zmian w protokole okres jego obowiązywania należy przedłużyć o jeden rok na mocy porozumienia w formie wymiany listów.

b) połów ryb/głowonogów: — Hiszpania — Włochy — Grecja 3 143 BRT 786 BRT 471 BRT

(3)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tego przedłużenia.

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 226 z 29.8.1980, str. 34. Umowa ostatnio zmieniona Protokołem dotyczącym okresu od 16 czerwca 2001 r. do 15 czerwca 2006 r. (Dz.U. L 19 z 22.1.2002, str. 35). (3) Dz.U. L 40 z 12.2.2002, str. 1. (4) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 25.

(1)

(5) Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 9.

L 279/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2006

c) sejnery do połowu tuńczyka: — Hiszpania — Francja — Włochy 20 statków 19 statków

dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji z pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 3 1 statek dokonujące d) taklowce powierzchniowe i tuńczykowce połowów haczykowych na wędki i sznury: — Hiszpania — Francja — Portugalia Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszego porozumienia, informują Komisję o ilościach każdego zasobu złowionego w strefie połowowej Gwinei Bissau zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1).

21 statków 5 statków 4 statki

Artykuł 4 2. Jeżeli wnioski o wydanie licencji z państw członkowskich wymienionych w ust. 1 nie wyczerpią wszystkich wielkości Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 października 2006 r. W imieniu Rady

H. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 27 z 200611.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 1 października 2005 r., 1 listopada 2005 r., 1 grudnia 2005 r. i 1 stycznia 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L279 - 24 z 200611.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz pewnych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4361) (1)

 • Dz. U. L279 - 20 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L279 - 18 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L279 - 17 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L279 - 15 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L279 - 13 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1428/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L279 - 11 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1475/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L279 - 9 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L279 - 7 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L279 - 5 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na wodach terytorialnych WE, Norwegii i wodach międzynarodowych w strefach ICES I i II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L279 - 3 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.