Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz pewnych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4361) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 24

L 279/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz pewnych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4361)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/680/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Ustalenia dokonane podczas inspekcji wykazują, że Albania nie może zapewnić gwarancji w zakresie zdrowia zwierząt niezbędnych przy wywozie do Wspólnoty żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Z uwagi na fakt, że taki przywóz do Wspólnoty mógłby stanowić poważne zagrożenie dla stanu zdrowia zwierząt wodnych we Wspólnocie, należy wykreślić Albanię z wykazu krajów trzecich, z których dozwolony jest przywóz żywych ryb, ikry i gamet przez państwa członkowskie do celów hodowlanych we Wspólnocie, zawartego w załączniku I do decyzji 2003/858/WE.

(1)

Decyzja Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) ustanawia wykaz krajów trzecich lub części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie.

(5)

Należy zatem 2003/858/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

W marcu 2006 r. eksperci weterynaryjni Komisji przeprowadzili w Albanii inspekcję na miejscu w celu weryfikacji zgodności z decyzją 2003/858/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 37. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/742/WE (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 71).

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2003/858/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

11.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/25

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 279/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Terytoria, z których dozwolony jest przywóz pewnych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE)

Państwo Kod ISO Nazwa Kod Terytorium Uwagi (1) Opis

AU BG BR CA CG CL CN CO HR ID IL JM JP LK MK (2) MY NZ RU SG TH TR TW US ZA

(1)

Australia Bułgaria Brazylia Kanada Kongo Chile Chiny Kolumbia Chorwacja Indonezja Izrael Jamajka Japonia Sri Lanka Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Malezja Zachodnia (część kraju na Półwyspie Malajskim) Nowa Zelandia Rosja Singapur Tajlandia Turcja Tajwan Stany Zjednoczone Republika Południowej Afryki Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae

W przypadku pustej rubryki – brak ograniczeń. Jeżeli dane państwo lub terytorium posiada zezwolenie na wywóz pewnych gatunków i/lub ikry bądź gamet, gatunki te należy wyszczególnić i/lub wpisać w niniejszej kolumnie uwagę, np. »tylko ikra«. (2) Kod tymczasowy, który nie wpływa na ostateczne oznaczenie państwa, jakie zostanie nadane po zakończeniu negocjacji toczących się obecnie w ONZ.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 27 z 200611.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 1 października 2005 r., 1 listopada 2005 r., 1 grudnia 2005 r. i 1 stycznia 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L279 - 20 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L279 - 18 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L279 - 17 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L279 - 15 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L279 - 13 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1428/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L279 - 11 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1475/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L279 - 9 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L279 - 7 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L279 - 5 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na wodach terytorialnych WE, Norwegii i wodach międzynarodowych w strefach ICES I i II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L279 - 3 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1491/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.