Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 października 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 1 października 2005 r., 1 listopada 2005 r., 1 grudnia 2005 r. i 1 stycznia 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2006-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 27

11.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 października 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 1 października 2005 r., 1 listopada 2005 r., 1 grudnia 2005 r. i 1 stycznia 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich (2006/681/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (2), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wymiany walut, wynoszą w niektórych krajach trzecich ponad 5 % w stosunku do wartości uzyskanych w wyniku ostatniego ustalenia lub zmiany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Niniejszym zmienia się w sposób określony w Załączniku współczynniki korygujące, stosowane od dnia 1 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 1 października 2005 r., 1 listopada 2005 r., 1 grudnia 2005 r. i 1 stycznia 2006 r., którym podlegają wynagrodzenia urzędników, pracowników czasowych i kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia. Kursy walutowe wykorzystane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym.

W rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 351/2006 (3) ustalono zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu pracowniczego należy zmienić niektóre współczynniki korygujące stosowane od dnia 1 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 1 października 2005 r., 1 listopada 2005 r., 1 grudnia 2005 r. i 1 stycznia 2006 r., ponieważ dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygującego i stosownego kursu

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2006 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. (2) Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7. (3) Dz.U. L 59 z 1.3.2006, str. 1.

L 279/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2006

ZAŁĄCZNIK

Miejsca zatrudnienia

Współczynniki korygujące sierpień 2005 r.

Gujana Niger Rumunia Jemen Zimbabwe

60,6 97,1 60,9 72,5 56,4

Miejsca zatrudnienia

Współczynniki korygujące wrzesień 2005 r.

Gwinea Sierra Leone Zimbabwe

61,6 78,2 43,5

Miejsca zatrudnienia

Współczynniki korygujące październik 2005 r.

Barbados Lesotho Nigeria Zimbabwe

134,5 74,0 93,2 55,2

Miejsca zatrudnienia

Współczynniki korygujące listopad 2005 r.

Benin Kambodża Dominikana Gambia Gwinea Indonezja Nikaragua Senegal Serbia i Czarnogóra

97,5 70,6 78,1 56,6 63,7 82,8 70,0 82,2 65,0

11.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/29

Miejsca zatrudnienia

Współczynniki korygujące listopad 2005 r.

Turcja Ukraina Wietnam Zimbabwe

97,9 107,8 56,7 28,9

Miejsca zatrudnienia

Współczynniki korygujące grudzień 2005 r.

Kostaryka Haiti Jamajka Mozambik Syria Zimbabwe

75,7 102,0 96,1 69,4 70,4 32,5

Miejsca zatrudnienia

Współczynniki korygujące styczeń 2006 r.

Argentyna Etiopia Jordania Rumunia Sudan Syria Wenezuela Zambia Zimbabwe

64,4 86,0 82,1 61,1 50,1 72,2 70,6 82,6 34,0

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 279 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 24 z 200611.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz pewnych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4361) (1)

 • Dz. U. L279 - 20 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L279 - 18 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L279 - 17 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L279 - 15 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L279 - 13 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1428/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L279 - 11 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1475/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L279 - 9 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L279 - 7 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L279 - 5 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na wodach terytorialnych WE, Norwegii i wodach międzynarodowych w strefach ICES I i II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L279 - 3 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200611.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1491/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.