Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 281 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do odstępstw, które mają zostać przyznane państwom członkowskim

Data ogłoszenia:2006-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 281 POZ 1

Strona 1 z 8
12.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1502/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do odstępstw, które mają zostać przyznane państwom członkowskim

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (1), w szczególności jego art. 17 lit. h), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wygasły odstępstwa wprowadzone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2001 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98 ustanowiło wspólne ramy opracowywania krótkoterminowych statystyk Wspólnoty w sprawie cyklów koniunkturalnych. Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 wprowadziło nowe zmienne i nałożyło na państwa członkowskie nowe obowiązki w odniesieniu do okresów odniesienia, poziomów szczegółowości i terminów przekazywania wymaganych danych. W związku z powyższym krajowe systemy statystyczne wymagają dostosowań. W rozporządzeniu (WE) nr 1158/2005 określono maksymalne okresy przejściowe, które może przyznać Komisja w przypadku poszczególnych danych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Odstępstwa, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1165/98 oraz w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1158/2005, są określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2006 r. W imieniu Komisji,

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 5.6.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 92 z 2.4.2001, str. 1.

L 281/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2006

ZAŁĄCZNIK Następujące tabele zawierają okresy przejściowe i odstępstwa przyznane państwom członkowskim w odniesieniu do poszczególnych wskaźników ze wszystkich załączników do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 (zwanego dalej „rozporządzeniem KS”), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1158/2005. Pierwsza kolumna w każdej tabeli zawiera specyfikację danego wskaźnika. Wielkie litery odnoszą się do czterech załączników do rozporządzenia (WE) nr 1165/98: A – Przemysł B – Budownictwo C – Handel detaliczny i naprawy D – Pozostałe usługi. Trzycyfrowe liczby dotyczą następujących zmiennych: 110 – Produkcja 115 – Produkcja budownictwa 116 – Produkcja inżynierii lądowej i wodnej 120 – Obrót 122 – Obrót niekrajowy 132 – Nowe zamówienia niekrajowe 210 – Liczba osób zatrudnionych 310 – Ceny produkcji 312 – Ceny produkcji rynku niekrajowego 340 – Ceny importowe. W drugiej kolumnie opisano treść odstępstwa zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 1158/2005. Może to być treść czworakiego rodzaju: — — pierwsze dostarczenie danych – ma zastosowanie do nowych wskaźników, które zostały wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1158/2005, podział na państwa należące do strefy euro oraz spoza strefy euro – w przypadku wskaźników niekrajowych A-122, A-132 i A-312, jak i w przypadku cen importowych A-340 dokonuje się obecnie rozróżnienia przy komponentach, które można przypisać państwom należącym do strefy euro i spoza strefy euro (państwom spoza UE i państwom UE nienależącym do UGiW), termin przekazywania danych – dla wskaźników, w przypadku których dane mają być przekazywane w terminie krótszym niż wcześniej; w tabeli wskazano nowy termin, a w przypadku państw mieszczących się poniżej pewnego progu przestrzegany jest dodatkowy termin 15 dni przyznany na mocy rozporządzenia KS, miesięczna częstotliwość dostarczania danych – dotyczy wskaźników, które należy dostarczać z częstotliwością miesięczną, a już nie kwartalną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 281 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L281 - 15 z 200612.10.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.