Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 281 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych

Data ogłoszenia:2006-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 281 POZ 15

Strona 1 z 13
12.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Definicje zmiennych

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (1), w szczególności jego art. 17 lit. b)–d),

1. Definicje zmiennych, ustanowione w załącznikach A do D do rozporządzenia (WE) nr 1165/98, jak również ich cele, właściwości oraz obliczanie odpowiednich wskaźników są przedstawione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Państwa członkowskie zaczną stosować te definicje w odniesieniu do gromadzenia danych statystycznych nie później niż rok po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98 ustaliło wspólne ramy dla sporządzania statystyk krótkoterminowych Wspólnoty dotyczących cyklu koniunkturalnego i określiło wymagane zmienne.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 wprowadziło nowe zmienne i nałożyło na państwa członkowskie nowe zobowiązania dotyczące gromadzenia danych.

3. Pełna zgodność z wymienionymi definicjami powinna zostać osiągnięta nie później niż przy następnej zmianie roku bazowego, przewidzianej w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1165/98.

(3)

W konsekwencji konieczne są środki wykonawcze oraz zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych.

4. W celu spełnienia tych definicji państwa członkowskie zapewniają przegląd istniejących danych statystycznych objętych rozporządzeniem (WE) 1165/98 poprzez ponowne obliczenie lub estymację.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2001 z dnia 26 marca 2001 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych (2) należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

5. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji, na jej wniosek, wszelkie istotne informacje na temat zgodności danych statystycznych z definicjami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Wyniki dla danej zmiennej różniące się o nie więcej niż 0,2 % od wyników dla zmiennej zgodnej z definicjami tej zmiennej ustanowionymi w załączniku I uważa się za zgodne.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

Artykuł 2 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1165/98

(1) Dz.U. L 162 z 5.6.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 86 z 27.3.2001, str. 18.

W załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

L 281/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3 Uchylenie Artykuł 4 Wejście w życie

12.10.2006

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 588/2001. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytywane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

12.10.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 281 POZ 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L281 - 1 z 200612.10.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do odstępstw, które mają zostać przyznane państwom członkowskim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.