Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1532/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków dla niektórych kontyngentów przywozowych wołowiny wysokiej jakości

Data ogłoszenia:2006-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 1

14.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1532/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków dla niektórych kontyngentów przywozowych wołowiny wysokiej jakości

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 32 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), Komisja powinna następnie przyjąć łatwiejsze do kontroli i weryfikacji definicje, w celu umożliwienia weryfikacji i kontroli ex post zgodności z definicją, bez wprowadzania zmian do podstawowych warunków przywozu,

Zaleca się uchwalenie środków zapewniających zgodność z warunkami ustalonymi dla kontyngentów taryfowych na przywóz wołowiny wysokiej jakości do Wspólnoty. Podczas rozmów z krajami wywożącymi wysokiej jakości wołowinę w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego WTO w wysokości odpowiednio 11 000 ton, 5 000 ton, 4 000 ton, stwierdzono, że istnieje potrzeba lepszego dostosowania warunków przywozowych dla tych kontyngentów. W trosce o przejrzystość należy przyznać Argentynie, Brazylii i Urugwajowi odpowiednie kontyngenty taryfowe, w ramach których państwa te są jedynymi dostawcami.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Warunki wspólnotowego kontyngentu taryfowego WTO w wysokości odpowiednio 11 000 ton, 5 000 ton i 4 000 ton na przywóz do Wspólnoty wołowiny wysokiej jakości objętej kodami CN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 i 0206 29 91 obowiązują zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 października 2006 r. W imieniu Rady

S. HUOVINEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21.

L 283/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2006

ZAŁĄCZNIK

Opis produktu

Numer pozycji taryfowych

Wysokość kontyngentu taryfowego i stawka celna w ramach kontyngentu

Inne zasady i warunki

Wysokiej jakości mięso z bydła bez kości, świeże lub schłodzone Jadalne podroby z bydła: przepona gruba i przepona cienka, świeże lub schłodzone Wysokiej jakości mięso z bydła bez kości, świeże lub schłodzone Wysokiej jakości mięso z bydła bez kości, mrożone: — Inne Jadalne podroby z bydła: — Przepona gruba i przepona cienka, świeże lub schłodzone — Przepona gruba i przepona cienka, mrożone Wysokiej jakości mięso z bydła bez kości, świeże lub schłodzone Wysokiej jakości mięso z bydła bez kości, mrożone: — Inne Jadalne podroby z bydła: — Przepona gruba i przepona cienka, świeże lub schłodzone — Przepona gruba i przepona cienka, mrożone

ex 0201 30 00

11 000 t 20 %

Kontyngent taryfowy „wysokiej jakości” mięso z bydła, świeże lub schłodzone, kraj dostarczający: Argentyna Zakwalifikowanie do kontyngentu podlega warunkom określonym we właściwych przepisach wspólnotowych

ex 0206 10 95

ex 0201 30 00

5 000 t 20 %

Kontyngent taryfowy „wysokiej jakości” mięso z bydła, świeże, schłodzone lub mrożone, kraj dostarczający: Brazylia Zakwalifikowanie do kontyngentu podlega warunkom określonym we właściwych przepisach wspólnotowych

ex 0202 30 90

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91 ex 0201 30 00 4 000 t 20 % Kontyngent taryfowy „wysokiej jakości” mięso z bydła, świeże, schłodzone lub mrożone, kraj dostarczający: Urugwaj Zakwalifikowanie do kontyngentu podlega warunkom określonym we właściwych przepisach wspólnotowych ex 0202 30 90

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 59 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zakazująca wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4877) (1)

 • Dz. U. L283 - 52 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie warunków dotyczących przemieszczeń ze stref zamkniętych lub przez te strefy w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4813) (1)

 • Dz. U. L283 - 50 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania sześciowartościowego chromu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4791) (1)

 • Dz. U. L283 - 48 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4790) (1)

 • Dz. U. L283 - 47 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu w szkle kryształowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4789) (1)

 • Dz. U. L283 - 44 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4321) (1)

 • Dz. U. L283 - 40 z 200614.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji dotyczących środków państw członkowskich w obszarach azylu i imigracji

 • Dz. U. L283 - 27 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2006 (1)

 • Dz. U. L283 - 24 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2006 z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L283 - 22 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2006 z dnia 13 października 2006 r. określające współczynnik ustanawiający próg wycofania, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 493/2006

 • Dz. U. L283 - 20 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2006 z dnia 13 października 2006 r. zezwalające w 2006 r. na wypłacanie zaliczek niektórych płatności bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L283 - 14 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 11 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2006 r.

 • Dz. U. L283 - 10 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 50. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L283 - 9 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 18. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 7 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 18. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 5 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 18. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 3 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.