Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2006 z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2006-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 24

Strona 1 z 2
L 283/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1542/2006 z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 44,

tach zamorskich oraz wyrównywania warunków cenowych z preferencyjnym cukrem nierafinowanym (3). Zasady przewidziane w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1554/2001 w celu ustalenia zryczałtowanej kwoty kosztów transportu morskiego nie będą miały zastosowania, począwszy od dnia 1 lipca 2006 r., w związku z decyzją o zaprzestaniu określania London Daily Price podjętą przez „United Terminal Sugar Market Association of London”. Należy więc ustalić zryczałtowaną kwotę na podstawie średniej wartości za miesiące od kwietnia do czerwca 2006 r., która musi obowiązywać w okresie stosowania pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 493/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

(1)

Aby poprawić równowagę rynku we Wspólnocie bez tworzenia nowych zapasów cukru w roku gospodarczym 2006/2007, art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002 (2) przewiduje wycofanie zapobiegawcze w celu zmniejszenia produkcji kwalifikowanej w ramach kwot w odniesieniu do wspomnianego roku gospodarczego. Dlatego w przypadku przekroczenia pewnego progu produkcję każdego przedsiębiorstwa objętą kwotą uznaje się za wycofaną lub, na wniosek przedsiębiorstwa, za produkt pozakwotowy. Progi należy obliczyć na podstawie kwot, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, określonych w chwili przyjęcia wspomnianego rozporządzenia. Artykuł 10 tego rozporządzenia stanowi, że najpóźniej do dnia 30 września 2006 r. Komisja dokonuje korekty kwot określonych we wspomnianym załączniku III. Korekta ta spowoduje zmianę kwot i zmniejszenie produkcji kwalifikowanej w ramach kwoty. W celu ograniczenia się do zamierzonego skutku wycofania zapobiegawczego i uniknięcia jakiejkolwiek dwuznaczności podczas stosowania tego środka, odesłanie do kwot określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 należy zastąpić odesłaniem do kwot określonych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 493/2006.

Kwoty przejściowe przyznane na rok gospodarczy 2006/2007 na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 493/2006 mogą być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowe przedsiębiorstwo mogło dostosować w odpowiednim czasie podjęte już decyzje inwestycyjne, co w przypadku niektórych przedsiębiorstw nie było możliwe. Należy więc umożliwić państwom członkowskim ponowne przyznanie przedmiotowym przedsiębiorstwom salda kwot przejściowych jako kwoty przejściowe na rok gospodarczy 2007/2008.

(4)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 określa warunki, na podstawie których państwa członkowskie przyznają kwoty przedsiębiorstwom powstałym w wyniku fuzji lub przeniesienia. W zależności od daty fuzji lub przeniesienia przedsiębiorstwa środki stają się obwiązujące w bieżącym roku gospodarczym, albo w następnym roku gospodarczym. Należy ustalić, że jeśli fuzja lub przeniesienie następuje między dniem 1 lipca a dniem 30 września 2006 r., środki mogą stać się obowiązujące, na żądanie przedmiotowych przedsiębiorstw, w roku gospodarczym 2006/2007, a nie w następnym roku gospodarczym, jak określono w pkt V wspomnianego załącznika, w celu uwzględnienia faktu, że rok gospodarczy 2006/2007 zaczyna się dnia 1 lipca, a nie – jak w przypadku następnych lat gospodarczych – dnia 1 października.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 59 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zakazująca wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4877) (1)

 • Dz. U. L283 - 52 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie warunków dotyczących przemieszczeń ze stref zamkniętych lub przez te strefy w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4813) (1)

 • Dz. U. L283 - 50 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania sześciowartościowego chromu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4791) (1)

 • Dz. U. L283 - 48 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4790) (1)

 • Dz. U. L283 - 47 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu w szkle kryształowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4789) (1)

 • Dz. U. L283 - 44 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4321) (1)

 • Dz. U. L283 - 40 z 200614.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji dotyczących środków państw członkowskich w obszarach azylu i imigracji

 • Dz. U. L283 - 27 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2006 (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2006 z dnia 13 października 2006 r. określające współczynnik ustanawiający próg wycofania, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 493/2006

 • Dz. U. L283 - 20 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2006 z dnia 13 października 2006 r. zezwalające w 2006 r. na wypłacanie zaliczek niektórych płatności bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L283 - 14 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 11 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2006 r.

 • Dz. U. L283 - 10 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 50. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L283 - 9 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 18. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 7 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 18. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 5 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 18. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 3 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 1 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1532/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków dla niektórych kontyngentów przywozowych wołowiny wysokiej jakości

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.