Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji dotyczących środków państw członkowskich w obszarach azylu i imigracji

Data ogłoszenia:2006-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 40

Strona 1 z 3
L 283/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji dotyczących środków państw członkowskich w obszarach azylu i imigracji (2006/688/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 66,

uwzględniając wniosek Komisji,

W konkluzjach przyjętych na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2005 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wezwała do ustanowienia systemu wymiany informacji między władzami państw członkowskich odpowiedzialnymi za politykę imigracyjną i azylową w oparciu o konieczność przekazywania informacji uważanych za mogące mieć istotny wpływ na kilka państw członkowskich lub na całą Unię Europejską, który umożliwiłby wymianę poglądów pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją na wniosek któregokolwiek państwa członkowskiego lub Komisji.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 4 listopada 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła program wieloletni, zwany programem haskim, mający na celu wzmocnienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, który wzywa do rozwoju drugiego etapu polityki w obszarze azylu, migracji, wiz i granic, począwszy od dnia 1 maja 2004 r., w oparciu między innymi o ściślejszą praktyczną współpracę pomiędzy państwami członkowskimi i lepszą wymianę informacji.

Mechanizm informowania powinien opierać się na solidarności, przejrzystości i wzajemnym zaufaniu oraz powinien zapewniać elastyczny, szybki i niebiurokratyczny kanał wymiany informacji i poglądów na temat krajowych środków w obszarach azylu i imigracji na poziomie Unii Europejskiej.

(5)

(2)

Rozwój wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej od wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu spowodował ściślejsze wzajemne zależności pomiędzy politykami państw członkowskich w tych obszarach i uwidocznił niezbędność bardziej skoordynowanego podejścia w politykach krajowych do wzmocnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Do celów stosowania niniejszej decyzji krajowe środki w obszarach azylu i imigracji, które mogą mieć istotny wpływ na kilka państw członkowskich lub na całą Unię Europejską mogą obejmować zamierzenia w dziedzinie rozwoju polityki, długoterminowe programowanie, projekty ustawodawstwa i ustawodawstwo przyjęte, ostateczne decyzje najwyższych sądów lub trybunałów, które stosują środki prawa krajowego oraz decyzje administracyjne mające wpływ na znaczną liczbę osób lub dokonują ich wykładni.

(6)

(1) Opinia z dnia 3 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

Przekazanie istotnych informacji powinno odbywać się najpóźniej do czasu, gdy dane środki staną się publicznie dostępne. Zachęca się jednak państwa członkowskie do przekazywania informacji w możliwie najkrótszym terminie.

14.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/41

(7)

Podstawowym elementem mechanizmu informowania dotyczącego środków krajowych w obszarach azylu i imigracji powinna stać się sieć oparta na Internecie ze względu na efektywność i dostępność.

i imigracji, które mogą mieć istotny wpływ na kilka państw członkowskich lub na całą Unię Europejską.

(8)

Wymiana informacji na temat środków krajowych poprzez sieć opartą na Internecie powinna być uzupełniana przez możliwość wymiany poglądów na temat tych środków.

2. Mechanizm, o którym mowa w ust. 1, umożliwia przygotowanie wymiany poglądów i debat na temat tych środków.

Artykuł 2 Informacje, które mają zostać złożone

(9)

Mechanizm informowania ustanowiony na podstawie niniejszej decyzji powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do wystąpienia w dowolnym czasie o przeprowadzenie w Radzie dyskusji ad hoc na temat środków krajowych zgodnie z regulaminem Rady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 59 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zakazująca wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4877) (1)

 • Dz. U. L283 - 52 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie warunków dotyczących przemieszczeń ze stref zamkniętych lub przez te strefy w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4813) (1)

 • Dz. U. L283 - 50 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania sześciowartościowego chromu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4791) (1)

 • Dz. U. L283 - 48 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4790) (1)

 • Dz. U. L283 - 47 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu w szkle kryształowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4789) (1)

 • Dz. U. L283 - 44 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4321) (1)

 • Dz. U. L283 - 27 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2006 (1)

 • Dz. U. L283 - 24 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2006 z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L283 - 22 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2006 z dnia 13 października 2006 r. określające współczynnik ustanawiający próg wycofania, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 493/2006

 • Dz. U. L283 - 20 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2006 z dnia 13 października 2006 r. zezwalające w 2006 r. na wypłacanie zaliczek niektórych płatności bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L283 - 14 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 11 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2006 r.

 • Dz. U. L283 - 10 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 50. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L283 - 9 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 18. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 7 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 18. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 5 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 18. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 3 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 1 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1532/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków dla niektórych kontyngentów przywozowych wołowiny wysokiej jakości

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.