Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4790) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 48

L 283/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4790)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/691/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

niebezpieczne substancje stosowane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich zastosowaniach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/95/WE każde wyłączenie wymienione w Załączniku podlega weryfikacji przynajmniej raz na cztery lata lub po upływie czterech lat od umieszczenia pozycji w wykazie. Należy zatem 2002/95/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(5)

Dyrektywa 2002/95/WE zobowiązuje Komisję do oceny niektórych substancji niebezpiecznych zakazanych na mocy art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy. Niektóre materiały i składniki zawierające ołów i kadm powinny być wyłączone z zakazu, ponieważ stosowanie tych niebezpiecznych substancji w określonych materiałach i substancjach jest w dalszym ciągu nieuniknione, lub dlatego, że negatywny wpływ, jaki ich zastąpienie wywrze na środowisko naturalne, zdrowie lub bezpieczeństwo konsumentów prawdopodobnie przeważy nad korzyściami dla środowiska naturalnego, zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Wyłączenia wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji przyznawane są na podstawie wyników przeglądu przeprowadzonego przez ekspertów technicznych uwzględniającego dostępne dowody pochodzące z badań, od zainteresowanych stron lub z innych naukowych/technicznych źródeł. Na podstawie wyników przeglądu stwierdzono, że wyeliminowanie lub zastąpienie substancji niebezpiecznych wciąż jest technicznie lub naukowo niewykonalne. Niektóre wyłączenia z zakazu stosowania niektórych określonych materiałów lub składników powinny mieć ograniczony zakres, aby można było stopniowo wycofać

(6)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja skonsultowała się z zainteresowanymi stronami. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

(7) (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 października 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/310/WE (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 38).

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.

14.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/49

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE dodaje się następujące punkty 21 do 27: „21. Ołów i kadm w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło borokrzemianowe. 22. Ołów jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających ferrogranat ziemi rzadkiej (RIG) stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych. 23. Ołów w pokryciu wyprowadzeń elementów z małym rastrem (ang. fine-pitch) innych niż złącza o rastrze 0.65 mm lub mniejszym o wyprowadzeniach NiFe i ołów w pokryciu wyprowadzeń elementów z małym rastrem (ang. finepitch) innych niż złącza o rastrze 0.65 mm lub mniejszym o wyprowadzeniach ołowiano-miedzianych. 24. Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania do rozwiercanych wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych w kształcie dysku i płaskiej matrycy. 25. Tlenek ołowiu w wyświetlaczach plazmowych (PDP) i wyświetlaczach SED stosowany w elementach konstrukcyjnych, szczególnie w warstwie dielektrycznej przedniego i tylnego panelu szklanego, elektrodzie szyny sterującej, czarnym pasku, elektrodzie adresującej, ożebrowaniu oddzielającym, uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa, uszczelce ze szkliwa oraz w farbach drukarskich. 26. Tlenek ołowiu w szklanej powłoce świetlówki »Blacklight blue« (BLB). 27. Ołowiane dodatki stopowe w przetwornikach akustycznych (przeznaczonych do wielogodzinnego funkcjonowania na poziomach mocy akustycznej 125 dB SPL i powyżej) stosowane w głośnikach o wysokiej mocy.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 283 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 59 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zakazująca wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4877) (1)

 • Dz. U. L283 - 52 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie warunków dotyczących przemieszczeń ze stref zamkniętych lub przez te strefy w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4813) (1)

 • Dz. U. L283 - 50 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania sześciowartościowego chromu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4791) (1)

 • Dz. U. L283 - 47 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu w szkle kryształowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4789) (1)

 • Dz. U. L283 - 44 z 200614.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4321) (1)

 • Dz. U. L283 - 40 z 200614.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji dotyczących środków państw członkowskich w obszarach azylu i imigracji

 • Dz. U. L283 - 27 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2006 (1)

 • Dz. U. L283 - 24 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2006 z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L283 - 22 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2006 z dnia 13 października 2006 r. określające współczynnik ustanawiający próg wycofania, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 493/2006

 • Dz. U. L283 - 20 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2006 z dnia 13 października 2006 r. zezwalające w 2006 r. na wypłacanie zaliczek niektórych płatności bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L283 - 14 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 11 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2006 r.

 • Dz. U. L283 - 10 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 50. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L283 - 9 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 18. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 7 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 18. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 5 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 18. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L283 - 3 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1533/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 1 z 200614.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1532/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków dla niektórych kontyngentów przywozowych wołowiny wysokiej jakości

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.