Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 3

Strona 1 z 23
18.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

(1)

Dnia 19 stycznia 2006 r. Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Postępowanie zostało wszczęte w wyniku skargi złożonej dnia 5 grudnia 2005 r. przez Unię Polskiego Przemysłu Chłodniczego („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 25 %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych mrożonych truskawek. Skarga zawierała dowody świadczące o praktykach dumpingowych w odniesieniu do przedmiotowego produktu oraz o wynikającej z nich istotnej szkodzie. Zostały one uznane za wystarczające, by uzasadnić wszczęcie postępowania. 2. STRONY OBJĘTE POSTĘPOWANIEM

(2)

(3)

Komisja oficjalnie powiadomiła skarżących producentów wspólnotowych, pozostałych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących, dostawców, importerów i użytkowników, a także zainteresowane stowarzyszenia użytkowników oraz przedstawicieli ChRL o wszczęciu postępowania. Zainteresowane strony miały możliwość pisemnego przedstawienia swoich opinii i złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Skarżący producenci, pozostali współpracujący producenci wspólnotowi, producenci eksportujący, importerzy, użytkownicy i stowarzyszenia użytkowników przedstawili swoje opinie. Przesłuchano wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z takim wnioskiem i wykazały, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być wysłuchane. Celem umożliwienia producentom eksportującym z ChRL złożenia wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby zdecydowali się wystąpić z takim wnioskiem, Komisja przesłała chińskim przedsiębiorstwom, o których wiadomo, iż są zainteresowane, formularze wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych oraz wniosku o indywidualne traktowanie. Pięć przedsiębiorstw złożyło wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o indywidualne traktowanie, jeżeli dochodzenie wykazałoby, iż nie spełniają warunków przyznania MET. Jedno przedsiębiorstwo złożyło wniosek wyłącznie o IT.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 14 z 19.1.2006, str. 14.

L 287/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2006

(6)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wskazała, iż może zostać zastosowana kontrola wyrywkowa celem stwierdzenia praktyk dumpingowych oraz szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci wspólnotowi, producenci eksportujący oraz niepowiązani importerzy zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.). Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych informacji oraz z uwagi na niską liczbę producentów eksportujących z ChRL, a także niepowiązanych importerów, którzy wyrazili chęć współpracy, podjęto decyzję, iż kontrola wyrywkowa jest konieczna jedynie w odniesieniu do producentów wspólnotowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 36 z 200618.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4857) (1)

 • Dz. U. L287 - 34 z 200618.10.2006

  Decyzja Komisji z 16 października 2006 r. w sprawie nadzwyczajnych środków mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Brazylii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4819) (1)

 • Dz. U. L287 - 32 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1553/2006 z dnia 17 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L287 - 30 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1552/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L287 - 1 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2006 z dnia 17 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.