Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z 16 października 2006 r. w sprawie nadzwyczajnych środków mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Brazylii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4819) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 34

Strona 1 z 2
L 287/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z 16 października 2006 r. w sprawie nadzwyczajnych środków mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Brazylii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4819)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/698/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

analityczne, zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (3). W toku niedawnej kontroli dokonanej przez organy Wspólnoty w Brazylii stwierdzono istotne niedociągnięcia w zakresie higieny w postępowaniu z produktami rybołówstwa. W wyniku tych niedociągnięć ryby nie są tak świeże, jak być powinny, i szybko się psują, w wyniku czego u niektórych gatunków (szczególnie należących do rodzin: Scombridae – makrelowate, Clupeidae – śledziowate, Engraulidae – sardelowate, Coryfenidae – koryfenowate, Pomatomidae – tasergalowate, Scombresosidae – makreloszowate) mogą występować wysokie poziomy histaminy. Kontrole wykryły ponadto ograniczenia w zdolności władz Brazylii do przeprowadzania koniecznych kontroli ryb, w szczególności w zakresie wykrywania histaminy u tych gatunków. Zbyt wysokie poziomy histaminy w produktach rybołówstwa stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Należy przyjąć na szczeblu Wspólnoty środki w odniesieniu do przywozu produktów rybołówstwa, które mogą być skażone, w celu zapewnienia skutecznej i jednolitej ochrony we wszystkich państwach członkowskich. Przywóz do Wspólnoty produktów rybołówstwa z gatunków ryb, u których występuje wysoki poziom histydyny, powinien być dozwolony jedynie wówczas, kiedy można wykazać, że były one poddawane w punkcie pochodzenia systematycznym kontrolom służącym sprawdzeniu, czy obecne w nich poziomy histaminy nie przekraczają limitów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 należy podjąć konieczne środki w sytuacji, kiedy bezsprzecznie żywność przywożona z kraju trzeciego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska, a zagrożenie to nie może zostać w zadowalającym stopniu ograniczone poprzez zastosowanie środków przez państwo lub państwa członkowskie, których sprawa dotyczy. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są do zagwarantowania, że limity zawartości histaminy w produktach rybołówstwa nie zostały przekroczone. Limity te, a także metody pobierania próbek i metody

(4) (5)

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83).

(3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 1.

18.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/35

(7)

Tym niemniej właściwe jest tymczasowe zezwolenie na przywóz partii produktów nieopatrzonych wynikami kontroli w miejscu pochodzenia, o ile państwa członkowskie zapewnią poddanie tych partii produktów odpowiednim kontrolom po ich przybyciu do granic Wspólnoty, w celu sprawdzenia, czy obecne w nich poziomy histaminy nie przekraczają limitów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 36 z 200618.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4857) (1)

 • Dz. U. L287 - 32 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1553/2006 z dnia 17 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L287 - 30 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1552/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L287 - 3 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L287 - 1 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2006 z dnia 17 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.