Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4857) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 36

L 287/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4857)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/699/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Należy uznać Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki, za instytucję spełniającą konieczne warunki i w związku z tym wpisać ją do wykazu urzędów, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) zmierza do ustalenia, w celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych, warunków, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty, a także zasad współpracy pomiędzy Wspólnotą a władzami krajowymi w celu ułatwienia takiego dostępu. W decyzji Komisji 2004/452/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. określającej wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (3), ustanowiono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozpo( rządzeniem (WE) nr 1104/2006 (Dz.U. L 197 z 19.7.2006, str. 3). (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/429/WE (Dz.U. L 172 z 24.6.2006, str. 17).

18.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/37

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK INSTYTUCJE, KTÓRYCH NAUKOWCY MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO POUFNYCH DANYCH W CELACH NAUKOWYCH Europejski Bank Centralny Bank Centralny Hiszpanii Bank Centralny Włoch Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Department of Political Science, Baruch College, Uniwersytet Nowojorski (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Bank Centralny Niemiec Jednostka ds. Analiz w zakresie Zatrudnienia, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 287 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 34 z 200618.10.2006

  Decyzja Komisji z 16 października 2006 r. w sprawie nadzwyczajnych środków mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Brazylii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4819) (1)

 • Dz. U. L287 - 32 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1553/2006 z dnia 17 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L287 - 30 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1552/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L287 - 3 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L287 - 1 z 200618.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2006 z dnia 17 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.