Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu

Data ogłoszenia:2006-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 18

Strona 1 z 2
L 288/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

piśmie i zgłaszanie organowi wyznaczonemu przez każde państwo członkowskie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (1), w szczególności jego art. 17 tiret czwarte i piąte,

W przypadku umów niezawieranych z wyprzedzeniem należy, wobec braku innych dokumentów poświadczających, zarejestrować te umowy na podstawie kopii zapłaconych faktur za wykonane dostawy.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005 przewiduje, że państwa członkowskie i Komisja przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do stosowania wspomnianego rozporządzenia. Należy przewidzieć szczegółowe zasady dotyczące wspomnianej wymiany informacji.

(1)

W wyniku przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, w trosce o zapewnienie jasności i logicznego porządku, należy uchylić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 776/73 z dnia 20 marca 1973 r. w sprawie rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (2) oraz zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(7)

Ponieważ w Irlandii nie produkuje się już chmielu, w trosce o zapewnienie jasności i logicznego porządku, należy uchylić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1375/75 z dnia 29 maja 1975 r. w sprawie przepisów o uznawaniu grup producentów chmielu w Irlandii (3).

(2)

Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005 przewiduje rejestrację wszystkich umów na dostawę chmielu wyprodukowanego we Wspólnocie, zawartych między producentem lub stowarzyszeniem producentów a nabywcą. Należy zatem ustanowić szczegółowe zasady przedmiotowej rejestracji.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Dostawy realizowane na mocy umów zawieranych z wyprzedzeniem, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, mogą nie odpowiadać, w szczególności w odniesieniu do ilości, dokonanym ustaleniom. W celu uzyskania dokładnych danych szczegółowych dotyczących zbytu chmielu konieczna jest zatem również rejestracja tych dostaw.

Artykuł 1 Tylko umowy dotyczące chmielu zebranego na terytorium danego państwa członkowskiego są rejestrowane zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005.

Artykuł 2

(4)

W celu ułatwienia rejestracji umów zawieranych z wyprzedzeniem należy zapewnić sporządzanie ich na

(1) Dz.U. L 317 z 3.12.2005, str. 29. (2) Dz.U. L 74 z 22.3.1973, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1516/77 (Dz.U. L 169 z 7.7.1977, str. 12).

Organ wyznaczony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005 dokonuje rejestracji wszystkich zrealizowanych dostaw, rozróżniając umowy zawarte z wyprzedzeniem, o których mowa w art. 14 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, i inne umowy.

(3) Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 27.

19.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/19

Artykuł 3 Umowę zawieraną z wyprzedzeniem zawiera się na piśmie. Egzemplarz każdej umowy zawartej z wyprzedzeniem przekazywany jest przez producenta lub uznaną grupę producentów organowi, o którym mowa w art. 2, w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy. Artykuł 4 Rejestracji umów innych niż umowy zawarte z wyprzedzeniem dokonuje się na podstawie kopii zapłaconej faktury przekazanej przez sprzedającego organowi, o którym mowa w art. 2. Sprzedający może przekazywać takie kopie w miarę realizacji dostaw lub jednorazowo, jednakże w każdym przypadku nie później niż do dnia 15 marca.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 31 z 200619.10.2006

  Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 30 z 200619.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 1 września 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 28 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2006 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L288 - 26 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L288 - 22 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające minimalne wymagania jakościowe dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy produkcyjnej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 21 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L288 - 7 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 3 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1039/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L288 - 1 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1554/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.