Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające minimalne wymagania jakościowe dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy produkcyjnej (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 22

Strona 1 z 3
L 288/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1559/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające minimalne wymagania jakościowe dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy produkcyjnej (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymagania jakościowe, które muszą spełniać konserwowane gruszki odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym, zwane dalej „gruszkami w syropie i/lub naturalnym soku owocowym”, określone w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1535/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2319/89 z dnia 28 lipca 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań jakości dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i naturalnym soku owocowym korzystających z systemu pomocy produkcyjnej (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Artykuł 2 Do produkcji gruszek w syropie i/lub naturalnym soku owocowym wykorzystywać można wyłącznie gruszki gatunku Pyrus Communis L., odmian Williams i Rocha. Surowiec musi być świeży, zdrowy, czysty i nadający się do przetworzenia.

(2)

Artykuł 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2201/96 ustanowił system pomocy produkcyjnej dla niektórych produktów wymienionych w załączniku I.

Przed wykorzystaniem do produkcji gruszek w syropie i/lub naturalnym soku owocowym surowiec może być schłodzony.

(3)

Celem minimalnych wymagań jakości, które zostaną ustanowione, jest uniknięcie wytwarzania produktów, na które nie ma popytu, lub produktów mogących spowodować zakłócenia rynku. Wymagania te muszą być oparte na tradycyjnych, rzetelnych procedurach produkcyjnych.

Artykuł 3 1. Gruszki w syropie i/lub w naturalnym soku owocowym muszą być wyprodukowane w jednej z postaci określonych w ust. 2.

(4)

Wymagania jakości ustanowione w niniejszym rozporządzeniu ustanawiają dodatkowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (4).

2. Do celów niniejszego rozporządzenia postacie te określone są, jak następuje:

a) „cały owoc” oznacza cały owoc wraz z gniazdem nasiennym, z szypułką lub bez;

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 220 z 29.7.1989, str. 51. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 996/2001 (Dz.U. L 139 z 23.5.2001, str. 9). 3) Patrz: załącznik I. ( (4) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 22).

b) „połówki” oznaczają wydrążony owoc przekrojony na dwie w przybliżeniu równe części;

c) „ćwiartki” oznaczają wydrążony owoc pokrojony na cztery w przybliżeniu równe części;

19.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/23

d) „plasterki” oznaczają wydrążony owoc pokrojony na więcej niż cztery części w kształcie klina; e) „kostki” oznaczają wydrążony owoc pokrojony na części w kształcie kostek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 31 z 200619.10.2006

  Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 30 z 200619.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 1 września 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 28 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2006 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L288 - 26 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L288 - 21 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L288 - 18 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu

 • Dz. U. L288 - 7 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 3 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1039/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L288 - 1 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1554/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.