Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1039/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

Data ogłoszenia:2006-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 3

Strona 1 z 2
19.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1555/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1039/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1039/2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 2 lit d),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W rozporządzeniu (WE) nr 1039/2006 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Ilości przeznaczone do odsprzedaży określone obecnie w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1039/2006 (2) odzwierciedlają sytuację zapasów interwencyjnych na dzień 30 czerwca 2006 r. Od tego dnia agencje interwencyjne sprzedały przedmiotowe ilości, a w przypadku Niemiec nie ma już żadnych zapasów interwencyjnych.

1) tytuł otrzymuje następujące brzmienie: „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji”;

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan przydziału państwom członkowskim zasobów zapisanych na rok budżetowych 2007 przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3) przewiduje, że 33 224 tony cukru powinny być wycofanye z zapasów interwencyjnych Wspólnoty w celu podzielenia ich pomiędzy państwa członkowskie zgodnie z załącznikiem I do wspomnianego rozporządzenia.

2) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 1 W ramach przetargu stałego na wewnętrznym rynku wspólnotowym agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji oferują na sprzedaż całkowitą ilość 899 896,41 ton cukru przyjętego do skupu interwencyjnego i dostępnego w sprzedaży na rynku wewnętrznym. Ilości, o których mowa, są podane w załączniku I w rozbiciu na państwa członkowskie.”;

(3)

Należy uwzględnić przedmiotowe ilości w sprzedaży w drodze stałego przetargu na rynku wewnętrznym Wspólnoty.

3) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu: „3. Najpóźniej piątego dnia roboczego po ustaleniu przez Komisję minimalnej ceny sprzedaży odpowiednie agencje interwencyjne zgłaszają Komisji ilości rzeczywiście sprzedane w ramach przetargu częściowego, zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku III.”;

(4)

W celu zapewnienia właściwego zarządzania ilościami cukru objętego skupem interwencyjnym należy przewidzieć, aby państwa członkowskie zgłaszały ilości rzeczywiście sprzedane.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 3. (3) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 14.

4) załącznik I zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

L 288/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2006

5) dodaje się załącznik III, którego tekst znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 31 z 200619.10.2006

  Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 30 z 200619.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 1 września 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 28 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2006 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L288 - 26 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L288 - 22 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające minimalne wymagania jakościowe dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy produkcyjnej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 21 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L288 - 18 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu

 • Dz. U. L288 - 7 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 1 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1554/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.