Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 7

Strona 1 z 5
19.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1556/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (1), w szczególności jego art. 7,

(4)

muszą zawierać wnioski i pozwolenia, niezależnie od przepisów art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5). Dodatkowo należy ustanowić przepis o pozwoleniach, które mają być wydawane po okresie rozpatrywania wniosków, przy wykorzystaniu – jeśli to konieczne – pojedynczego wskaźnika akceptacji. W interesie podmiotów gospodarczych leży możliwość wycofania wniosków o przyznanie pozwoleń po ustaleniu wskaźnika akceptacji.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (2), w szczególności jego art. 22,

Rozporządzenie (WE) nr 774/94 przewiduje ustalenie stawki celnej 0 % na przywóz określonej ilości niektórych produktów mięsa wieprzowego. W celu zapewnienia regularności przywozu ilość ta powinna być rozłożona na jeden rok.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wieprzowiny uzgodnień dotyczących przywozu przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i inne produkty rolne (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować.

W celu ułatwienia wymiany handlowej między Wspólnotą a krajami trzecimi możliwy musi być przywóz produktów z wieprzowiny bez obowiązku przywozu z kraju pochodzenia, który jednak do celów statystycznych musi zostać zaznaczony w rubryce 8 pozwolenia na przywóz.

(6)

(2)

Od dnia 1 stycznia 1994 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otworzyło nowe roczne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty mięsa wieprzowego. Kontyngenty te mają być stosowane przez czas nieokreślony.

(7)

W celu zagwarantowania właściwego zarządzania systemami dotyczącymi przywozu konieczne jest, aby precyzyjne informacje dotyczące faktycznie przywiezionych ilości były dostarczane przez państwa członkowskie. Dla jasności konieczne jest stosowanie jednolitego formularza w celu przekazywania Komisji przez państwa członkowskie informacji o ilościach.

(3)

Zarządzanie systemem należy oprzeć na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które

W celu zapewnienia sprawnego zarządzania systemem należy ustalić wysokość zabezpieczenia na pozwolenia na przywóz w ramach tego systemu. Z uwagi na ryzyko spekulacji właściwe dla systemu w sektorze mięsa wieprzowego należy określić dokładne warunki regulujące dostęp podmiotów gospodarczych do tego systemu.

(1) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). 3) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 341/2005 (Dz.U. L 53 z 26.2.2005, str. 28). (4) Patrz: załącznik VI.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 31 z 200619.10.2006

  Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 30 z 200619.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 1 września 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 28 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2006 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L288 - 26 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L288 - 22 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające minimalne wymagania jakościowe dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy produkcyjnej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 21 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L288 - 18 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu

 • Dz. U. L288 - 3 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1039/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L288 - 1 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1554/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.