Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 37

2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/37

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2006/53/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas ostatnich epidemii grypy ptaków ogniska choroby spowodowane przez wirusy grypy ptaków o niskiej zjadliwości mutowały następnie w wirusy wysoce zjadliwe, powodując katastrofalne skutki oraz zagrożenie dla zdrowia publicznego. Po pojawieniu się mutacji niezwykle trudno jest zwalczyć wirusa. Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków (4) określa obowiązkowe środki nadzoru i kontroli, również w przypadku wirusów o niskiej zjadliwości, w celu zapobiegania występowaniu ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy. W związku z przyjęciem dyrektywy 2005/94/WE, w celu umożliwienia przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty również na środki eliminowania podejmowane przez Państwa Członkowskie w celu zwalczania szczepów wirusa grypy ptaków o niskiej zjadliwości, które mogą mutować w szczepy wysoce zjadliwe, zmieniona powinna zostać decyzja 90/424/EWG,

(4)

Grypa ptaków, wcześniej nazywana „pomorem drobiu”, jest bardzo groźną chorobą zakaźną ptaków powodującą poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt. W pewnych warunkach wirus grypy pochodzenia ptasiego może również stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Decyzja Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3) przewiduje możliwość wniesienia przez Wspólnotę na rzecz Państw Członkowskich wkładu finansowego przeznaczonego na eliminowanie niektórych chorób zwierząt. Decyzja ta przewiduje możliwość przyznania takiego wkładu na rzecz eliminowania grypy ptaków powodowanej przez tzw. wysoce zjadliwe szczepy wirusa.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 90/424/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 skreśla się tiret szóste; b) ustęp 2 tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „— ubój zwierząt należących do podatnych gatunków, które zachorowały, są zakażone albo podejrzewane o zachorowanie lub zakażenie, a także ich zniszczenie,”;

(4) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

(1) Opinia z dnia 1 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 28 września 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

L 29/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

c) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Jeżeli w świetle rozwoju sytuacji we Wspólnocie konieczne okaże się kontynuowanie środków przewidzianych w ust. 2 oraz w art. 3a, możliwe jest przyjęcie, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 41, nowej decyzji dotyczącej finansowego wkładu Wspólnoty, który może przekroczyć wartość 50 % przewidzianą w ust. 5 tiret pierwsze. Po przyjęciu tej decyzji możliwe jest określenie wszelkich środków, jakie zainteresowane Państwo Członkowskie musi podjąć w celu zapewnienia skuteczności działań, w szczególności środków innych niż wymienione w ust. 2.”; 2) dodaje się art. 3a w następującym brzmieniu: „Artykuł 3a 1. Niniejszy artykuł oraz art. 3 ust. 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku wystąpienia na terytorium Państwa Członkowskiego grypy ptaków. 2. Zainteresowane Państwo Członkowskie otrzymuje od Wspólnoty wkład finansowy na zwalczanie grypy ptaków, jeżeli minimalne środki zwalczania przewidziane w dyrektywie 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków (*) zostały w pełni i skutecznie wdrożone zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi oraz, w przypadku zabijania zwierząt należących do podatnych gatunków, które zachorowały, są zakażone lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie, jeżeli właściciele zwierząt otrzymali bezzwłocznie odpowiednie odszkodowania. 3. Wkład finansowy Wspólnoty, podzielony w razie konieczności na kilka transz, wynosi:

— 50 % wydatków poniesionych przez Państwo Członkowskie na odszkodowania dla hodowców za zabicie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, — 50 % wydatków poniesionych przez Państwo Członkowskie na zniszczenie zwierząt, zniszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, oczyszczenie i dezynfekcję gospodarstw oraz wyposażenia, zniszczenie skażonej paszy oraz zniszczenie skażonego wyposażenia, gdy nie może ono zostać zdezynfekowane, — w przypadku decyzji o podjęciu szczepień interwencyjnych zgodnie z art. 54 dyrektywy 2005/94/WE – 100 % kosztów dostawy szczepionki i 50 % kosztów poniesionych przy przeprowadzaniu szczepień. ___________ (*) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.”; 3) w art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 po odesłaniu do „art. 3 ust. 1” dodaje się odesłanie do „art. 3a ust. 1”; 4) w załączniku, do grupy 1 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— grypa ptaków”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 29 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 35 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L29 - 31 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003

 • Dz. U. L29 - 26 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L29 - 3 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20062.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.