Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 2

Tytuł:

Umowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

Data ogłoszenia:2006-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 2

Strona 1 z 4
L 290/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2006

UMOWA O PARTNERSTWIE między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz REPUBLIKA SESZELI, zwana dalej „Seszelami”, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Seszelami, w szczególności w kontekście Umowy z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków, BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w 1995 r., ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich, PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie będą się wzajemnie uzupełniać, będę spójne z polityką i zagwarantują synergię podejmowanych starań, ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki w dziedzinie rybołówstwa na Seszelach i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację, PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach terytorialnych Seszeli oraz wsparcie Wspólnoty dla ustanowienia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach, ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres Niniejsza Umowa ustanawia zasady i procedury regulujące:

wanie zasobów połowowych oraz rozwój rybołówstwa na Seszelach, — warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do wód terytorialnych Seszeli, — rozwiązania w zakresie stanowienia przepisów dotyczących rybołówstwa na wodach terytorialnych Seszeli, mające gwarantować spełnienie wyżej opisanych zasad i reguł, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zapobieganie nielegalnym, nieudokumentowanym i nieuregulowanym połowom,

— gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w sektorze rybołówstwa, mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach terytorialnych Seszeli, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzysty-

20.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/3

— współpracę między przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

4. Niniejszym Strony zobowiązują się do zagwarantowania, że postanowienia niniejszej Umowy zostaną wprowadzone w życie zgodnie z zasadami ładu gospodarczego i społecznego.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej Umowy:

a) „władze Seszeli” oznaczają władze Seszeli odpowiedzialne za rybołówstwo;

5. W szczególności zatrudnienie marynarzy z Seszeli na statkach wspólnotowych reguluje Deklaracja MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy, której przepisy stosuje się do umów o pracę oraz ogólnych warunków zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

Artykuł 4 b) „władze Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; Współpraca w dziedzinie statystyki 1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wspólnota i Seszele monitorują stan zasobów w strefie połowowej Seszeli. Wspólne spotkania naukowe odbywają się corocznie w razie potrzeby, na przemian we Wspólnocie i na Seszelach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 41 z 200620.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2006 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4884) (1)

 • Dz. U. L290 - 40 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L290 - 39 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L290 - 37 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L290 - 35 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 29 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L290 - 27 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2006 z dnia 19 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L290 - 23 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 20 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L290 - 19 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1568/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L290 - 17 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1567/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 15 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 13 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w terminie pierwszych pięciu dni roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L290 - 11 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 7 z 200620.10.2006

  Umowa o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L290 - 6 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1563/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L290 - 1 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1562/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.