Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

Data ogłoszenia:2006-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 29

Strona 1 z 3
20.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

należy wprowadzić nowe kryterium ciężaru właściwego dla kukurydzy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6 i art. 24 akapit drugi,

(5)

Należy zatem również przyjąć skalę wzrostu i obniżek ceny w odniesieniu do kukurydzy i sorgo, określone w tabelach I, II i III załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 824/2000.

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu umożliwienia opracowania tygodniowego sprawozdania statystycznego w zakresie interwencyjnych zapasów zbóż należy precyzyjnie określić rodzaj informacji, jakie państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji.

(1)

Warunki, na których zboża są oferowane agencjom interwencyjnym i przejmowane przez nie, muszą odznaczać się w obrębie Wspólnoty jak największą jednolitością, w celu uniknięcia wszelkiej dyskryminacji między producentami. Z tego względu rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 (2) nie przewiduje wyraźnie określonego terminu na przejęcie zboża oferowanego agencjom interwencyjnym. W celu uniknięcia wszelkiej niejednoznaczności należy określić wspomniany termin.

(6)

(2)

Nie należy obejmować skupem interwencyjnym oferowanego zboża, którego jakość nie pozwala na odpowiednie wykorzystanie lub składowanie go. W tym celu trzeba uwzględnić nową sytuację w dziedzinie działań interwencyjnych, związaną w szczególności ze składowaniem długoterminowym niektórych zbóż i jego wpływem na jakość produktów.

Aby umożliwić właściwe zarządzanie systemem interwencyjnego skupu zbóż, konieczne jest sporządzenie wykazu i dysponowanie pewnymi informacjami na ujednoliconym szczeblu regionalnym. W tym celu właściwe jest wykorzystanie szczebla regionalnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 837/90 z dnia 26 marca 1990 r. dotyczącym informacji statystycznych dostarczanych przez państwa członkowskie na temat produkcji zbóż (3), i zwrócenie się do państw członkowskich o przekazanie ich Komisji.

(7)

W celu skutecznego zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(3)

Okazuje się zatem niezbędne, w celu zmniejszenia stopnia podatności produktów interwencyjnych na zniszczenie oraz ze względu na ich przyszłe wykorzystanie, przeprowadzić wzmocnienie kryteriów jakości kukurydzy określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 824/2000. W tym celu należy zmniejszyć maksymalną wilgotność oraz maksymalny odsetek ziaren połamanych i ziaren przegrzanych podczas suszenia. Uwzględniając podobieństwo cech agronomicznych sorgo i kukurydzy, w trosce o zachowanie spójności, należy przewidzieć podobne środki w odniesieniu do sorgo. Ponadto w trosce o zachowanie spójności z innymi rodzajami zbóż kwalifikującymi się do objęcia systemem skupu interwencyjnego

(8)

Należy zatem 824/2000.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

nr

(9)

Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu muszą stosować się do zboża oferowanego agencjom interwencyjnym począwszy od dnia 1 listopada 2006 r. Wskazane jest zatem przewidzieć wejście w życie niniejszego rozporządzenia w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1068/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 65).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 41 z 200620.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2006 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4884) (1)

 • Dz. U. L290 - 40 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L290 - 39 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L290 - 37 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L290 - 35 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 27 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2006 z dnia 19 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L290 - 23 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 20 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L290 - 19 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1568/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L290 - 17 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1567/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 15 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 13 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w terminie pierwszych pięciu dni roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L290 - 11 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 7 z 200620.10.2006

  Umowa o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L290 - 6 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1563/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L290 - 2 z 200620.10.2006

  Umowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

 • Dz. U. L290 - 1 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1562/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.