Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2006 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4884) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 41

20.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/41

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 października 2006 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4884)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, czeskim, niemieckim, angielskim, greckim, francuskim, włoskim, węgierskim, portugalskim, słowackim i słoweńskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/701/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dokonanych przez państwa członkowskie pomiędzy 16 października a 15 października roku następnego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, przydziały finansowe dla państw członkowskich dokonywane są z odpowiednim uwzględnieniem proporcji winnic wspólnotowych istniejących w danym państwie członkowskim.

(4)

Zasady dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r., ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2). Szczegółowe zasady dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu programu restrukturyzacji i konwersji, ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000 przewidują, że odniesienia do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 2165/2005 (Dz.U. L 345 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1216/2005 (Dz.U. L 199

Na potrzeby stosowania art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 istotne jest, aby przydziały finansowe dokonywane były w odniesieniu do określonej liczby hektarów.

(5)

(2)

Na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, wkład Wspólnoty w finansowanie kosztów restrukturyzacji i konwersji jest wyższy w regionach objętych celem nr 1, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych (3).

(6)

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 28.12.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) z 29.7.2005, str. 32).

Należy uwzględnić środki wyrównawcze za straty w dochodach, jakie ponoszą plantatorzy winorośli w okresie, kiedy winnica nie produkuje jeszcze win.

(3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).

L 290/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2006

(7)

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000, w przypadku gdy wydatki rzeczywiście poniesione przez państwo członkowskie w danym roku budżetowym są niższe niż 75 % kwot pierwotnego przydziału, wydatki które należy przyjąć na następny rok budżetowy, jak również odpowiednia powierzchnia całkowita, zmniejsza się o jedną trzecią różnicy między tym progiem a wydatkami rzeczywiście poniesionymi w rozpatrywanym roku budżetowym. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 do Węgier, których wydatki na rok budżetowy 2006 stanowią 34 % kwot ich pierwotnego przydziału, do Słowacji, której wydatki na rok budżetowy 2006 stanowią 15 % kwot jej pierwotnego przydziału oraz do Republiki Czeskiej, której wydatki wynoszą 0 EUR. Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, dotacja początkowa zostanie dostosowana w zależności od rzeczywistych wydatków oraz od prognoz skorygowanych wydatków, przekazanych przez państwa członkowskie, z uwzględnieniem celu programu oraz w granicach dostępnych środków,

przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007, znajdują się w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Adresatami niniejszej decyzji są: Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Republika Malty, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Słowenii i Republika Słowacka.

(8)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2006 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Orientacyjne przydziały finansowe dla zainteresowanych państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

20.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/43

ZAŁĄCZNIK Orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2006/2007

Przydział finansowy (EUR)

Państwo członkowskie

Powierzchnia (ha)

Republika Czeska Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Luksemburg Węgry Malta Austria Portugalia Słowenia Słowacja Ogółem

1 214 1 906 1 118 19 567 12 734 13 056 150 11 1 211 16 1 066 3 918 122 400 56 489

2 869 670 12 690 042 8 725 230 159 524 473 110 973 729 99 825 428 2 033 953 84 000 9 688 862 107 545 6 449 988 32 626 123 2 400 955 2 000 000 450 000 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 40 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L290 - 39 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L290 - 37 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L290 - 35 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 29 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L290 - 27 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2006 z dnia 19 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L290 - 23 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 20 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L290 - 19 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1568/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L290 - 17 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1567/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 15 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 13 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w terminie pierwszych pięciu dni roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L290 - 11 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 7 z 200620.10.2006

  Umowa o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L290 - 6 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1563/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L290 - 2 z 200620.10.2006

  Umowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

 • Dz. U. L290 - 1 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1562/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.