Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 7

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

Data ogłoszenia:2006-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 7

Strona 1 z 4
20.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/7

UMOWA O PARTNERSTWIE w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, i ZWIĄZEK KOMORÓW, zwany dalej „Komorami”, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Komorami, w szczególności w kontekście Umowy z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania i utrzymywania tych stosunków, BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w 1995 r., ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich, PRZEKONANE, ŻE taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, będę spójne z polityką i zagwarantują synergię podejmowanych starań, ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki w dziedzinie rybołówstwa na Komorach i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowania podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację, PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach terytorialnych Komorów oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnych połowów na tych wodach, ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza Umowa ustanawia zasady i procedury regulujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnych połowów na wodach terytorialnych Komorów, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów połowowych oraz rozwój sektora rybołówstwa na Komorach,

— warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do wód terytorialnych Komorów, — rozwiązania w zakresie stanowienia przepisów dotyczących rybołówstwa na wodach terytorialnych Komorów, mające gwarantować spełnienie wyżej opisanych zasad i reguł, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zapobieganie nielegalnym, nieudokumentowanym i nieuregulowanym połowom, — partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

L 290/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2006

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej Umowy:

a) „władze Komorów” oznaczają Ministerstwo Rybołówstwa Komorów;

5. W szczególności zatrudnienie marynarzy lokalnych na statkach wspólnotowych reguluje Deklaracja MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, której przepisy stosuje się do umów o pracę oraz ogólnych warunków zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

b) „władze Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską;

Artykuł 4 Współpraca naukowa 1. W okresie obowiązywania Umowy Strony dążą do monitorowania stanu zasobów na wodach terytorialnych Komorów.

c) „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie;

d) „wspólne przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo prowadzące działalność komercyjną związaną z rybołówstwem lub działaniami pokrewnymi, założone na Komorach przez właścicieli statków lub przedsiębiorstwa krajowe z państw Stron;

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 290 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 41 z 200620.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2006 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4884) (1)

 • Dz. U. L290 - 40 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L290 - 39 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L290 - 37 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L290 - 35 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 29 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dz. U. L290 - 27 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2006 z dnia 19 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L290 - 23 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 20 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L290 - 19 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1568/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L290 - 17 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1567/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 15 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L290 - 13 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w terminie pierwszych pięciu dni roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L290 - 11 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2006 z dnia 19 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 6 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1563/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dz. U. L290 - 2 z 200620.10.2006

  Umowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie połowów

 • Dz. U. L290 - 1 z 200620.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1562/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.