Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1591/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w dziedzinie przepisów na temat statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

Data ogłoszenia:2006-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 1

26.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1591/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w dziedzinie przepisów na temat statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północnowschodnim Atlantyku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W załączniku III punkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

„13.

Statki dokonujące nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północnowschodnim Atlantyku

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 51/2006 (2) ustala wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe.

13.1. Komisja niezwłocznie informuje państwa członkowskie o statkach pływających pod banderą państw niebędących umawiającymi się stronami Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (zwanej dalej »konwencją«), które to statki zaobserwowano w trakcie wykonywania działalności połowowej na obszarze regulowanym przez konwencję i które zostały umieszczone przez Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) w tymczasowym wykazie statków podejrzewanych o niestosowanie się do zaleceń ustanowionych w konwencji. Do statków tych stosuje się następujące środki: a) statki wpływające do portów nie mają pozwolenia na dokonywanie w nich wyładunku lub przeładunku i są poddawane inspekcji ze strony właściwych organów. Inspekcje takie dotyczą dokumentów statku, dzienników, narzędzi połowowych, połowów na pokładzie i wszelkich innych kwestii związanych z działalnością statku na obszarach regulowanych przez konwencję. Informacje o wynikach inspekcji są niezwłocznie przekazywane Komisji; b) statki rybackie, statki pomocnicze, statki zaopatrujące inne statki w paliwo, statki bazy i statki towarowe pływające pod banderą jednego z państw członkowskich w żaden sposób nie pomagają tym statkom ani nie uczestniczą w przeładunkach lub wspólnych operacjach połowowych z tymi statkami; c) w portach nie udostępnia się tym statkom zapasów, paliwa ani innych usług.

(2)

W lutym 2004 r. Komisja Rybołówstwa PółnocnoWschodniego Atlantyku (NEAFC) wydała zalecenie dotyczące statków, które dokonywały nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów (statki określane akronimem IUU – illegal, unreported, unregulated). W maju 2006 r. NEAFC wydała zalecenie mające na celu zmianę przepisów dotyczących takich połowów, tak aby statkom, w stosunku do których potwierdzono, że takie połowy miały miejsce, nie wolno było wpływać do portów Wspólnoty. Należy zapewnić wprowadzenie tego zalecenia do wspólnotowego porządku prawnego.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 51/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1.

L 296/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2006

13.2. Statki umieszczone przez Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) w wykazie statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały one nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów (statki określane akronimem IUU – illegal, unreported, unregulated), zostały wyszczególnione w dodatku 4. Poza środkami, o których mowa w pkt 13.1, do wspomnianych statków stosuje się następujące środki: a) statkom IUU zabrania się wpływania do portów Wspólnoty; b) statki IUU nie mają pozwolenia na dokonywanie połowów na wodach terytorialnych Wspólnoty, a ich czarterowanie jest zabronione;

c) zabrania się przywozu ryb pochodzących ze statków IUU; d) państwa członkowskie odmawiają przejścia statków IUU pod ich banderę i zachęcają importerów, przewoźników i inne zainteresowane sektory do niepodejmowania negocjacji i przeładunku ryb złowionych przez te statki. 13.3. Komisja zmienia wykaz statków IUU, po to aby był on spójny z wykazem Komisji NEAFC, gdy tylko NEAFC przyjmuje nowy wykaz statków IUU.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 października 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 24 z 200626.10.2006

  Decyzja Rady 2006/725/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L296 - 23 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2006 r. uchylająca decyzję 2004/262/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5020) (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4980)

 • Dz. U. L296 - 17 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4975)

 • Dz. U. L296 - 13 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

 • Dz. U. L296 - 10 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

 • Dz. U. L296 - 8 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L296 - 5 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2006 z dnia 25 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 58/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L296 - 3 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.