Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 23

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Data ogłoszenia:2006-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 23

27.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/23

DECYZJA NR 1/2006 KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (2006/727/WE)

KOMITET DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA,

Artykuł 3 1. Do pkt 5 (Ochrona lotnictwa) Załącznika do Umowy za odesłaniem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1138/2004 wprowadzonym na mocy art. 1 ust. 5 decyzji nr 1/2005 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 12 lipca 2005 r. (1): „Nr 781/2005

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, zwaną dalej „Umową”, w szczególności jej art. 23 ust. 4,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Do pkt 1 (Trzeci pakiet lotniczy dotyczący liberalizacji i innych zasad lotnictwa cywilnego) Załącznika do Umowy, za odesłaniem do rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97, dodaje się, co następuje: „Nr 889/2002 Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Artykuły 1–2)”. 2. Do pkt 1 (Trzeci pakiet lotniczy dotyczący liberalizacji i innych zasad lotnictwa cywilnego) Załącznika do Umowy, za odesłaniem do rozporządzenia Rady (WE) nr 95/93, dodaje się, co następuje: „Nr 793/2004 Rozporządzenie (WE) nr 793/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie ustalenia wspólnych reguł przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Artykuły 1–2)”. Artykuł 2 Do pkt 4 (Bezpieczeństwo lotnicze) Załącznika do Umowy dodaje się, co następuje: „Nr 2003/42 Dyrektywa 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (Artykuły 1–12)”.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Artykuły 1–2)”.

2. Do pkt 5 (Ochrona lotnictwa) Załącznika do Umowy, za tekstem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Załącznika, wstawia się co następuje: „Nr 857/2005 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Artykuły 1–2)”.

Artykuł 4 1. Do pkt 6 (Inne sprawy) Załącznika do Umowy dodaje się co następuje: „Nr 261/2004 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Artykuły 1–18)”.

(1) Dz.U. L 210 z 12.8.2005, str. 46.

L 298/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2006

2. Do pkt 6 (Inne sprawy) Załącznika do Umowy dodaje się, co następuje: „Nr 2003/96 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. restrukturyzująca wspólnotowe przepisy ramowe dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (artykuł 14 ust. 1 lit. b) i ust. 2)”.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Urzędowym Kompendium Szwajcarskiego Prawa Federalnego. Decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2006 r. W imieniu wspólnego komitetu Przewodniczący Delegacji Wspólnoty

Daniel CALLEJA CRESPO

3. W pkt 6 (Inne sprawy) Załącznika do Umowy skreśla się odesłanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 295/91 uchylonego rozporządzeniem (WE) nr 261/2004.

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii

Raymond CRON

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 29 z 200627.10.2006

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 27 z 200627.10.2006

  Decyzja Rady 2006/729/WPZiB/WSiSW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 25 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 2/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 21 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 05/JP/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 26 września 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L298 - 20 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L298 - 19 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L298 - 16 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2006 z dnia 26 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L298 - 14 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L298 - 10 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L298 - 8 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L298 - 5 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 3 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L298 - 1 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.