Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

Data ogłoszenia:2006-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 11

Strona 1 z 2
28.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

obrotu ryżu długoziarnistego A i B pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych podlega okazaniu sprawozdania analitycznego wykazującego, że dany produkt nie zawiera genetycznie zmodyfikowanego ryżu pod nazwą LL RICE 601. Aby nadzwyczajne środki podjęte na mocy decyzji 2006/601/WE nie uniemożliwiły stosowania w okresie ich ważności pozwoleń wydanych na przywóz ryżu długoziarnistego A i B, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych i przywiezionego z tytułu transzy obejmującej lipiec 2006 r. w ramach kontyngentów otworzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 327/98, należy przedłużyć ich ważność do końca 2006 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV. 6 (1), w szczególności jego art. 1,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponadto w celu skutecznego wykorzystania wydanych już pozwoleń na przywóz, dotyczących kontyngentów na przywóz „ze wszystkich krajów” ze wskazaniem Stanów Zjednoczonych jako kraju pochodzenia, należy zezwolić na stosowanie przedmiotowych pozwoleń w odniesieniu do przywozu ryżu ze wszystkich krajów trzecich.

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierającego niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (3) pozwolenia na przywóz ryżu łuskanego, bielonego i częściowo bielonego w ramach kontyngentów otwartych na mocy wspomnianego rozporządzenia są ważne od dnia ich faktycznego wydania do końca trzeciego miesiąca od tej daty.

(6)

Należy również zezwolić na stosowanie wydanych już pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu ryżu innego niż ryż długoziarnisty A i B.

(7)

(2)

Od sierpnia 2006 r. przywóz ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej został zakłócony pojawieniem się na rynku amerykańskim ryżu skażonego ryżem zmodyfikowanym genetycznie pod nazwą LL RICE 601.

Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 oraz od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(8)

(3)

Zgodnie z art. 2 decyzji Komisji 2006/601/WE z dnia 5 września 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu (4) wprowadzenie do swobodnego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 327/98, na wniosek posiadaczy następujących pozwoleń na przywóz, ich ważność zostaje przedłużona do dnia 31 grudnia 2006 r.:

(5) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1282/2006 (Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 30 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ISO 14122-4:2004 Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5062) (1)

 • Dz. U. L299 - 29 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN 13683:2003 Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5060) (1)

 • Dz. U. L299 - 26 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 Żurawie – żurawie samojezdne zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 200628.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

 • Dz. U. L299 - 21 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L299 - 19 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L299 - 17 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L299 - 15 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L299 - 13 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 832/2006 w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L299 - 9 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego (1)

 • Dz. U. L299 - 8 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 51. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L299 - 7 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 19. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 5 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 19. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 3 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 19. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 1 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.