Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

Data ogłoszenia:2006-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 23

28.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/23

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (2006/730/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 oraz art. 175 ust. 1 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

W dniu 10 stycznia 2006 r. w swoim wyroku w sprawie C-94/03 (Komisja przeciwko Radzie) (4) Trybunał Sprawiedliwości anulował decyzję Rady 2003/106/WE, jako że została ona wydana w oparciu jedynie o art. 175 ust. 1 w połączeniu z art. 300 Traktatu, i orzekł, że stosowną podstawę prawną stanowią zarówno art. 133, jak i art. 175 ust. 1 w połączeniu z odpowiednimi postanowieniami art. 300. Wyrok Trybunału nie wywiera wpływu na status Wspólnoty jako strony konwencji. Zgodnie z art. 46 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, złożenie nowego dokumentu ratyfikacyjnego nie jest wymagane w tej sytuacji. Konieczna jest natomiast nowa decyzja Rady zatwierdzająca Konwencję rotterdamską, łącznie ze zmienioną deklaracją kompetencji, odzwierciedlającą zmianę podstawy prawnej, zgodnie z art. 25 ust. 3 Konwencji rotterdamskiej. W celu zagwarantowania pewności prawnej oraz uniknięcia luki prawnej wskazane jest, aby decyzja ta była stosowana z mocą wsteczną od dnia przyjęcia decyzji nr 2003/106/WE,

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady nr 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (2) upoważniała przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia do depozytu dokumentu zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, zgodnie z art. 25 ust. 1 konwencji (dalej zwanej „Konwencją rotterdamską”) (3). Dokument zatwierdzenia wraz z deklaracją kompetencji wymienioną w załączniku B do decyzji został złożony u depozytariusza w dniu 20 grudnia 2002 r. Konwencja rotterdamska weszła w życie w dniu 24 lutego 2004 r.

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Konwencja rotterdamska w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi substancjami chemicznymi i pestycydami, podpisana w dniu 11 września 1998 r. (zwana dalej „Konwencją rotterdamską”) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

(4) Dotychczas nieopublikowana.

(1) Opinia wydana w dniu 5 września 2006 r., (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 27. (3) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 29.

L 299/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2006

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia, w imieniu Wspólnoty, deklaracji kompetencji zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, zgodnie z wymogami art. 25 ust. 3 Konwencji rotterdamskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 19 grudnia 2002 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2006 r. W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący

28.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/25

ZAŁĄCZNIK Deklaracja Wspólnoty Europejskiej złożona zgodnie z art. 25 ust. 3 Konwencji rotterdamskiej Wspólnota Europejska deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w szczególności z jego art. 175 ust. 1, posiada zdolność przystępowania do umów międzynarodowych oraz do wykonywania wynikających z nich zobowiązań, o ile przyczyniają się one do osiągnięcia następujących celów: — zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, — ochrony zdrowia ludzkiego, — rozsądnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, — promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego. Wspólnota Europejska deklaruje również, że zgodnie z art. 133 Traktatu posiada ona wyłączne kompetencje w zakresie wspólnej polityki handlowej, w tym, w szczególności, w zakresie wymiany towarowej. Ponadto Wspólnota Europejska deklaruje, że przyjęła już instrumenty prawne, w tym rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), które są wiążące dla jej państw członkowskich i obejmują kwestie uregulowane Konwencją rotterdamską, oraz że przedłoży Sekretariatowi Konwencji rotterdamskiej wykaz tych instrumentów prawnych i będzie go w miarę potrzeby aktualizować. Wspólnota Europejska jest odpowiedzialna za wykonywanie tych zobowiązań wynikających z Konwencji rotterdamskiej, które wchodzą w zakres obowiązującego prawa wspólnotowego. Wykonywanie kompetencji wspólnotowych podlega ze swojej natury stałemu rozwojowi.

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 777/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 9).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 30 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ISO 14122-4:2004 Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5062) (1)

 • Dz. U. L299 - 29 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN 13683:2003 Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5060) (1)

 • Dz. U. L299 - 26 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 Żurawie – żurawie samojezdne zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059) (1)

 • Dz. U. L299 - 21 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L299 - 19 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L299 - 17 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L299 - 15 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L299 - 13 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 832/2006 w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L299 - 11 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L299 - 9 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego (1)

 • Dz. U. L299 - 8 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 51. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L299 - 7 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 19. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 5 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 19. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 3 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 19. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 1 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.