Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 Żurawie – żurawie samojezdne zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 26

Strona 1 z 2
L 299/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 „Żurawie – żurawie samojezdne” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/731/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE Niemcy wniosły formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN 13000:2004, przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) dnia 22 kwietnia 2004 r., do której odniesienie jeszcze nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(3)

uwzględniając opinię stałego komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Po zbadaniu normy EN 13000:2004 Komisja ustaliła, że nie spełnia ona kilku podstawowych wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I do dyrektywy 98/37/WE, a mianowicie: wymogu pkt 4.2.1.4 (kontrola obciążenia) w połączeniu z wymogami pkt 1.1.2c) (zasady bezpieczeństwa kompleksowego), 1.2.5 (wybór trybu sterowania), 1.3.1 (stabilność), 4.1.2.1 (ryzyko związane z brakiem stabilności) i 4.1.2.3 (wytrzymałość mechaniczna). W szczególności środki określone w pkt 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 i 4.2.6.3.3 wymienionej normy, odnoszące się do projektowania i budowania żurawi samojezdnych, nie gwarantują wystarczająco wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie przewidzianego użycia tego produktu. Przede wszystkim norma ta nie określa odpowiednich środków ochronnych zapobiegających niewłaściwemu stosowaniu wyłącznika ogranicznika udźwigu.

(1)

Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jeden lub więcej podstawowych wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I dyrektywy 98/37/WE, maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą podstawowe wymogi.

(4)

Dlatego w interesie bezpieczeństwa i pewności prawnej jest, aby publikacji odniesienia do wspomnianej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej towarzyszyło właściwe ostrzeżenie.

(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(5)

Państwa członkowskie powinny dodać identyczne ostrzeżenie do swoich krajowych norm stanowiących transpozycję normy EN 13000:2004,

28.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/27

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

załączają one do tej publikacji ostrzeżenie identyczne z ostrzeżeniem określonym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Publikacja odniesienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do normy EN 13000:2004 „Żurawie – żurawie samojezdne” jest określona w Załączniku. Artykuł 2 Jeżeli na mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/37/WE państwa członkowskie publikują odniesienie do normy krajowej stanowiącej transpozycję normy zharmonizowanej EN 13000:2004,

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2006 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 30 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ISO 14122-4:2004 Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5062) (1)

 • Dz. U. L299 - 29 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN 13683:2003 Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5060) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 200628.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

 • Dz. U. L299 - 21 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L299 - 19 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L299 - 17 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L299 - 15 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L299 - 13 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 832/2006 w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L299 - 11 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L299 - 9 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego (1)

 • Dz. U. L299 - 8 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 51. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L299 - 7 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 19. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 5 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 19. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 3 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 19. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 1 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.