Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN 13683:2003 Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5060) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 29

28.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN 13683:2003 „Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5060)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/732/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając opinię stałego komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

części ruchome) i 1.4.1 (wymogi ogólne dotyczące osłony i urządzeń ochronnych) załącznika I do dyrektywy 98/37/WE. Po pierwsze, specyfikacje określone w pkt 5.2.1.1 i 5.2.1.2 wymienionej normy zapobiegające dostępowi do ostrzy tnących od otworu podawania, a także od góry, są niewystarczające do uniknięcia kontaktu z ostrzem. Istnieje możliwość usunięcia zablokowanych ścinków podczas pracy urządzenia i kontaktu ręki z ostrzem tnącym podczas wykonywania tej czynności. Po drugie, specyfikacje określone w pkt 5.2.2 wymienionej normy zapobiegające dostępowi do ostrzy tnących od strony otworu wylotowego z dołu są również niewystarczające. Rozmiar otworu wylotowego pozwala na kontakt ręki dorosłego człowieka z ostrzem tnącym. Dlatego też odniesienie do normy EN 13683:2003 nie powinno zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jeden lub więcej podstawowych wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, określonych z załączniku I do dyrektywy 98/37/WE, maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą podstawowe wymogi. Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE Niemcy wniosły formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN 13683:2003, przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) dnia 8 września 2003 r., do której odniesienie jeszcze nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po zbadaniu normy EN 13683:2003 Komisja ustaliła, że nie spełnia ona podstawowych wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w pkt 1.1.2 lit. c) (zasady bezpieczeństwa kompleksowego), 1.3.8 (dobór ochrony przed ryzykiem spowodowanym przez

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1 Odniesienie do normy EN 13683:2003 „Maszyny ogrodnicze – Strzępiarki/wiórownice silnikowe – Bezpieczeństwo” nie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 30 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ISO 14122-4:2004 Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5062) (1)

 • Dz. U. L299 - 26 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 Żurawie – żurawie samojezdne zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 200628.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

 • Dz. U. L299 - 21 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L299 - 19 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L299 - 17 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L299 - 15 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L299 - 13 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 832/2006 w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L299 - 11 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L299 - 9 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego (1)

 • Dz. U. L299 - 8 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 51. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L299 - 7 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 19. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 5 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 19. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 3 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 19. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 1 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.