Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ISO 14122-4:2004 Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5062) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 30

L 299/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ISO 14122-4:2004 „Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5062)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/733/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(5)

Po zbadaniu normy EN ISO 14122-4:2004 Komisja ustaliła, że specyfikacje określone w pkt 4.3.2 (wybór typu urządzenia zapobiegającego upadkowi) w powiązaniu z pkt 6.2 (instrukcja obsługi) i 6.3 (oznakowanie) nie spełniają podstawowych wymogów pkt 1.1.2 lit. b) (zasady bezpieczeństwa kompleksowego), pkt 1.5.15 (ryzyko związane z poślizgnięciem się, potknięciem lub upadkiem) i 1.6.2 (dostęp do stanowisk obsługi i punktów konserwacji) załącznika I do dyrektywy 98/37/WE. W szczególności rozwiązanie techniczne przedstawione w normie EN ISO 14122-4:2004 – ogranicznik upadków – nie chroni przed upadkiem z zamocowanej na stałe drabiny. Łagodzi ono tylko konsekwencje upadku i wymaga świadomego działania ze strony operatora, a także zastosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Ograniczniki upadku mają kilka poważnych wad. Po pierwsze, ograniczają ruchy operatora. Może to prowadzić do sytuacji, w której operatorzy, a zwłaszcza osoby wykonujące częste prace konserwacyjne, nie będą stosować ŚOI podczas korzystania z zamocowanej na stałe drabiny. Po drugie, stwarzają one wtórne niebezpieczeństwo w przypadku gdy operator spadnie i uderzy o zamontowane na stałe części maszyny lub instalacji, jeżeli pod nim nie ma minimalnej wolnej przestrzeni. Ponadto konieczne jest, aby wspomniana wolna przestrzeń była większa od obszaru zamkniętego potrzebnego na klatkę. Po trzecie, ograniczniki upadku stwarzają instytucjonalne ograniczenia dla przedsiębiorstw (zarządzanie ŚOI, wymóg zgodności ŚOI z systemem mocowania), które mogą prowadzić do nieprawidłowego ich funkcjonowania, co może powodować wypadki. W przeciwieństwie do podstawowego wymogu pkt 1.1.2 lit. b) załącznika I do dyrektywy 98/37/WE, pkt 4.3.2, 6.2 i 6.3 normy EN ISO 14122-4:2004 zrównują wymogi związane ze środkami bezpieczeństwa kompleksowego (klatka) z wymogami dotyczącymi jedynie ryzyka resztkowego (ŚOI). Celem norm takich jak EN ISO 14122-4:2004 jest uregulowanie aspektów bezpieczeństwa odnoszących się do różnego rodzaju maszyn, a nie do poszczególnych przypadków. Jeśli dla danego rodzaju maszyn podstawowe wymogi pkt 1.1.2, 1.5.15, 1.6.2 załącznika I do dyrektywy 98/37/WE nie mogą być w pełni spełnione, to alternatywne środki, które należy podjąć, mogą być określone w normie dotyczącej tego rodzaju maszyn.

uwzględniając opinię stałego komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 98/37/WE stanowi, że maszyny mogą być wprowadzane do obrotu i dopuszczone do użytku jedynie wówczas, gdy nie zagrażają bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych lub mienia, gdy są prawidłowo zainstalowane, konserwowane i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

(2)

Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jeden lub więcej podstawowych wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w załączniku I do dyrektywy 98/37/WE, maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą podstawowe wymogi.

(7)

(3)

Na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE Francja wniosła formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN ISO 14122-4:2004, przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) dnia 18 marca 2003 r., do której odniesienie jeszcze nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

28.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/31

(9)

Odniesienie do normy EN ISO 14122-4:2004 nie powinno zatem zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2006 r. Artykuł 1 Odniesienie do normy EN ISO 14122-4:2004 „Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny” nie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 29 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN 13683:2003 Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5060) (1)

 • Dz. U. L299 - 26 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 Żurawie – żurawie samojezdne zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 200628.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

 • Dz. U. L299 - 21 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L299 - 19 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L299 - 17 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L299 - 15 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L299 - 13 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 832/2006 w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L299 - 11 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L299 - 9 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego (1)

 • Dz. U. L299 - 8 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 51. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L299 - 7 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 19. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 5 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 19. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 3 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 19. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 1 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.