Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego (1)

Data ogłoszenia:2006-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 9

28.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a), po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

W dniu 5 października 2005 r. swoją opinię wydał Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (3). W opinii Urząd stwierdził, że preparat dla niemowląt oparty na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z mleka krowiego o zawartości białka 0,47 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) jest bezpieczny i nadaje się do użytku jako jedyne źródło pokarmu dla niemowląt. W zawiązku z powyższym do czasu zmiany dyrektywy 91/321/EWG należy zezwolić na dopuszczenie do obrotu tego preparatu na okres dwóch lat. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Dyrektywa 89/398/EWG dotyczy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Przepisy szczególne, mające zastosowanie do niektórych grup żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, są zawarte w dyrektywach szczegółowych. Dyrektywa Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych (2) jest dyrektywą szczegółową przyjętą na mocy dyrektywy 89/398/EWG. Dyrektywa 91/321/EWG ustanawia wymogi dotyczące składu preparatów dla niemowląt. Komisja otrzymała wniosek o wprowadzenie na rynek innowacyjnego preparatu dla niemowląt opartego na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z mleka krowiego, o zawartości białka poniżej minimalnej wielkości 0,56 g białka/100 kJ (2,25 g białka/100 kcal), o której mowa w pkt 2.2 załącznika I do dyrektywy 91/321/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i art. 4 ust. 1 dyrektywy 91/321/EWG, niniejszym zatwierdza się na okres dwóch lat od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzania wprowadzenie na rynek preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach mleka krowiego, zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 175 z 4.7.1991, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/14/WE (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 37).

(3) Dziennik EFSA (2005) 280, str. 1–16.

L 299/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2006

ZAŁĄCZNIK Specyfikacje dla źródła białka, przetwarzania białka i jakości białka używanego do wytwarzania preparatu dla niemowląt opartego na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego 1) Zawartość białka Zawartość białka = zawartość azotu × 6,25

Wartość minimalna Wartość maksymalna

0,44 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

2) Źródło białka Zdemineralizowane słodkie białka serwatkowe otrzymywane z mleka krowiego po biochemicznym wytrąceniu kazein przy użyciu podpuszczki, składające się z: a) 63 % izolatu białek serwatkowych niezawierającego kazeino-glikomakropeptydów, o minimalnej zawartości białka wynoszącej 95 % masy suchej i denaturacji białka poniżej 70 %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej 3 %; oraz b) 37 % koncentratu słodkich białek serwatkowych o minimalnej zawartości białka wynoszącej 87 % masy suchej i denaturacji białka poniżej 70 %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej 3,5 %. 3) Przetwarzanie białka Dwustopniowy proces hydrolizy przy użyciu preparatu trypsyny, z obróbką cieplną (od 3 do 10 minut w temperaturze 80–100 °C) dokonywaną między dwoma etapami hydrolizy. 4) Jakość białka Niezbędne oraz względnie niezbędne aminokwasy w mleku kobiecym określone w załączniku V do dyrektywy 91/321/EWG.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 299 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 30 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN ISO 14122-4:2004 Maszyny – bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Zamocowane na stałe drabiny zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5062) (1)

 • Dz. U. L299 - 29 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o niepublikowaniu odniesienia do normy EN 13683:2003 Maszyny ogrodnicze – Silnikowe strzępiarki/wiórownice – Bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5060) (1)

 • Dz. U. L299 - 26 z 200628.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 Żurawie – żurawie samojezdne zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 200628.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

 • Dz. U. L299 - 21 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1615/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L299 - 19 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L299 - 17 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L299 - 15 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L299 - 13 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 832/2006 w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2005/2006 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L299 - 11 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L299 - 8 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 51. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L299 - 7 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 19. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 5 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 19. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 3 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 19. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L299 - 1 z 200628.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2006 z dnia 27 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.