Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2005/13)

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 1

Strona 1 z 16
2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2005/13) (2006/43/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust.1 oraz art. 14 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wyniku przeglądu wytycznych EBC/2002/7 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (1) uznano za konieczne wprowadzenie pewnych zmian. Pełne uwzględnienie kategorii aktywów i pasywów finansowych dla celów sporządzania bilansów i transakcji finansowych oraz pełne uwzględnienie wszystkich sektorów instytucjonalnych strefy euro oraz reszty świata dostarczyłoby EBC spójnego zestawu zintegrowanych danych dla celów analizy monetarnej i ekonomicznej. Pełne uwzględnienie kategorii aktywów i pasywów finansowych pozwala na „wertykalne uzgodnienie” rachunków transakcji finansowych i rachunków niefinansowych w ramach sektorów instytucjonalnych strefy euro oraz w stosunku do reszty świata, umożliwiając przy tym wyliczenie pewnych pozycji bilansujących, takich jak wierzytelności netto/zadłużenie netto oraz aktywa finansowe netto. Pełne uwzględnienie wszystkich sektorów instytucjonalnych strefy euro oraz reszty świata pozwala na „horyzontalne uzgodnienie” instrumentów pomiędzy sektorami, co jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości rachunków finansowych. O ile jest to możliwe, wymagane jest przekazywanie odrębnych danych dla sektorów instytucjonalnych „pozostałych instytucji pośrednictwa

finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych” (S. 123) oraz „pomocniczych instytucji finansowych” (S. 124). Zmienione wymogi sprawozdawcze przewidują opracowywanie pełnych kwartalnych krajowych rachunków finansowych. W stosunku do Państw Członkowskich, które wprowadzą euro po wejściu w życie niniejszych wytycznych, zastosowanie znajdą mniej szczegółowe wymogi dotyczące danych historycznych niż w stosunku do obecnych uczestniczących Państw Członkowskich, ponieważ te ostatnie rozpoczęły już sporządzanie kwartalnych rachunków finansowych zgodnie z wytycznymi EBC/2002/2.

(3)

(2)

Informacje odnoszące się do sektora partnera operacji (nazywane też informacjami „kto od kogo”) dotyczące aktywów i pasywów finansowych, w szczególności depozytów, papierów wartościowych i kredytów są potrzebne dla analizy monetarnej oraz ekonomicznej. Krajowe banki centralne (KBC) powinny do kwietnia 2008 r. dostarczyć kompletny podział depozytów złożonych u dłużników mających siedzibę w strefie euro oraz kredytów udzielonych przez wierzycieli mających siedzibę w strefie euro według partnera operacji.

(4)

Włączenie wymogów sprawozdawczych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (2) do wymogów przewidywanych przez wytyczne EBC/2002/7 jest konieczne dla zapewnienia terminowego i sprawnego przekazywania danych dotyczących instytucji rządowych i samorządowych, spójnych ze wszystkimi kwartalnymi rachunkami finansowymi.

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, str. 24.

(2) Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 1.

L 30/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

W średnim okresie, mając na uwadze krótsze terminy przekazywania danych kwartalnych przewidziane w wielu nowych krajowych regulacjach dotyczących przekazywania danych, celem jest dalsza poprawa terminowości kwartalnych rachunków finansowych na poziomie strefy euro oraz sporządzenie zintegrowanego zestawu kwartalnych rachunków finansowych i niefinansowych dla strefy euro.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 26 z 20062.2.2006

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/17)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.