Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/17)

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26 - Strona 2

Strona 2 z 3

Wymogu a) nie stosuje się do zabezpieczeń na aktywach, za wyjątkiem obligacji emitowanych przez instytucje kredytowe zgodnie z kryteriami określonymi w art. 22 ust. 4 dyrektywy UCITS (**) (»obligacje bankowe z pokryciem«). Eurosystem ocenia, czy zabezpieczenia na aktywach inne niż obligacje bankowe z pokryciem stanowią aktywa kwalifikowane, biorąc pod uwagę następujące kryteria. Aktywa wywołujące przepływ środków pieniężnych: a) muszą być legalnie nabyte, zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego, od inicjatora lub pośrednika przez sekurytyzacyjny podmiot celowy w sposób uznawany przez Eurosystem za »prawdziwą sprzedaż«;, skuteczną w stosunku do wszystkich osób trzecich oraz być niedostępne dla inicjatora i jego wierzycieli, także w przypadku niewypłacalności inicjatora; oraz b) nie mogą składać się w całości ani w części, faktycznie ani potencjalnie — z papierów dłużnych indeksowanych do zdarzeń kredytowych ani z podobnych wierzytelności wynikających z przeniesienia ryzyka kredytowego za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych.

Eurosystem zastrzega sobie prawo zwrócenia się do jakiejkolwiek odpowiedniej osoby trzeciej — takiej jak emitent, inicjator albo organizator emisji — o udzielenie wyjaśnień lub potwierdzenie okoliczności prawnych, jakie uważa za konieczne dla oceny, czy zabezpieczenia na aktywach stanowią aktywa kwalifikowane. Zabezpieczenia na aktywach, które są aktywami kwalifikowanymi zgodnie z wytycznymi EBC/2005/2, ale nie spełniają powyższych kryteriów, pozostaną aktywami kwalifikowanymi w okresie przejściowym do dnia 15 października 2006 r. (*) Wyłączone z listy 1 są instrumenty dłużne dające prawa do kwoty nominału lub odsetek, które są podporządkowane prawom posiadaczy innych instrumentów dłużnych tego samego emitenta (lub, w ramach emisji strukturalnej, podporządkowane innym transzom tej samej emisji). Daną transzę (lub subtranszę) uważa się za niepodporządkowaną w stosunku do innych transz (lub subtransz) tej samej emisji i stanowi ona transzę »uprzywilejowaną«, jeżeli — zgodnie z określoną w memorandum informacyjnym kolejnością spłaty znajdującą zastosowanie po doręczeniu oświadczenia o wymagalności — ta transza (lub subtransza) jest spłacana (kwota nominału i odsetki) z pierwszeństwem przed innymi transzami lub subtranszami lub jest ostatnia w kolejności ponoszenia strat związanych z aktywami zabezpieczającymi. (**) Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 375 z 31.12.1985, str. 3). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/1/WE (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, str. 9).”; 2) w pkt 6.2 akapit trzeci w tiret szóstym po jego dotychczasowym brzmieniu dodaje się następujące zdanie: „Zabezpieczenia na aktywach emitowane przez jednostki z krajów G10 spoza EOG nie stanowią aktywów kwalifikowanych.”;

(1) Zmiany są dostosowane do formatu załącznika I i numeracji przypisów w jego brzmieniu przyjętych przez Radę Prezesów w dniu 3 lutego 2005 r. i ogłoszonych na stronie internetowej EBC.

L 30/28

3)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

w pkt 6.3 akapit drugi tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„— muszą to być instrumenty dłużne (rynkowe bądź nierynkowe) posiadające: a) określony, bezwarunkowy nominał; oraz b) kupon, który nie może doprowadzić do ujemnego przepływu środków pieniężnych. Ponadto kupon powinien należeć do jednego z następujących rodzajów: i) kupon zerowy; ii) kupon stałoodsetkowy; lub iii) kupon zmiennoodsetkowy powiązany z odniesieniem do stopy procentowej. Kupon może być powiązany ze zmianą ratingu emitenta. Ponadto kwalifikowane są również obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji. Właściwości te muszą być utrzymywane do chwili wykupu obligacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 1 z 20062.2.2006

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2005/13)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.