Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26 - Strona 3

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/17)

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26 - Strona 3

Strona 3 z 3

Wymogu a) nie stosuje się do zabezpieczeń na aktywach, za wyjątkiem obligacji emitowanych przez instytucje kredytowe zgodnie z kryteriami określonymi w art. 22 ust. 4 dyrektywy UCITS (»obligacje bankowe z pokryciem«). Eurosystem ocenia, czy zabezpieczenia na aktywach inne niż obligacje bankowe z pokryciem stanowią aktywa kwalifikowane, biorąc pod uwagę następujące kryteria.

Aktywa wywołujące przepływ środków pieniężnych:

a)

muszą być legalnie nabyte, zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego, od inicjatora lub pośrednika przez sekurytyzacyjny podmiot celowy w sposób uznawany przez Eurosystem za »prawdziwą sprzedaż«, skuteczną w stosunku do wszystkich osób trzecich oraz być niedostępne dla inicjatora i jego wierzycieli, także w przypadku niewypłacalności inicjatora;

b)

nie mogą składać się — w całości ani w części, faktycznie ani potencjalnie — z papierów dłużnych indeksowanych do zdarzeń kredytowych ani z podobnych wierzytelności wynikających z przeniesienia ryzyka kredytowego za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych.

Eurosystem zastrzega sobie prawo zwrócenia się do jakiejkolwiek odpowiedniej osoby trzeciej (takiej jak emitent, inicjator albo organizator) o udzielenie jakichkolwiek wyjaśnień lub potwierdzenie okoliczności prawnych, jakie uważa za konieczne dla oceny, czy zabezpieczenia na aktywach stanowią aktywa kwalifikowane.

Zabezpieczenia na aktywach, które są aktywami kwalifikowanymi zgodnie z wytycznymi EBC/2005/2, ale nie spełniają powyższych kryteriów, pozostaną aktywami kwalifikowanymi w okresie przejściowym do dnia 15 października 2006 r.;”

4)

przypisy 1 i 2 do tabeli 4 w rozdziale 6 otrzymują nastepujące brzmienie: „(1) Muszą one posiadać zarówno: a) określony, bezwarunkowy nominał; oraz b) kupon, który nie może doprowadzić do ujemnego przepływu środków pieniężnych. Ponadto kupon powinien należeć do jednego z następujących rodzajów: i) kupon zerowy; ii) kupon stałoodsetkowy; lub iii) kupon zmiennoodsetkowy powiązany z referencyjną stopą procentową. Kupon może być powiązany ze zmianą ratingu samego emitenta. Ponadto kwalifikowane są również obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji. Właściwości te muszą być utrzymywane do wykupu obligacji.

Wymogu a) nie stosuje się do zabezpieczeń na aktywach, za wyjątkiem obligacji emitowanych przez instytucje kredytowe zgodnie z kryteriami określonymi w art. 22 ust. 4 dyrektywy UCITS (»obligacje bankowe z pokryciem«). Eurosystem ocenia, czy zabezpieczenia na aktywach inne niż obligacje bankowe z pokryciem stanowią aktywa kwalifikowane, biorąc pod uwagę następujące kryteria.

Aktywa wywołujące przepływ środków pieniężnych:

a)

muszą być legalnie nabyte, zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego, od inicjatora lub pośrednika przez sekurytyzacyjny podmiot celowy w sposób uznawany przez Eurosystem za »prawdziwą sprzedaż«, skuteczną w stosunku do wszystkich osób trzecich oraz być niedostępne dla inicjatora i jego wierzycieli, także w przypadku niewypłacalności inicjatora;

oraz

b)

nie mogą składać się – w całości ani w części, faktycznie ani potencjalnie – z papierów dłużnych indeksowanych do zdarzeń kredytowych ani z podobnych wierzytelności wynikających z przeniesienia ryzyka kredytowego za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych.

2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/29

Eurosystem zastrzega sobie prawo zwrócenia się do jakiejkolwiek odpowiedniej osoby trzeciej (takiej jak emitent, inicjator albo organizator emisji) o udzielenie wyjaśnień lub potwierdzenie okoliczności prawnych, jakie uważa za konieczne dla oceny, czy zabezpieczenia na aktywach stanowią aktywa kwalifikowane. Zabezpieczenia na aktywach, które są aktywami kwalifikowanymi zgodnie z wytycznymi EBC/2005/2, ale nie spełniają powyższych kryteriów, pozostaną aktywami kwalifikowanymi w okresie przejściowym do dnia 15 października 2006 r. (2) Wyłączone z listy 1 są instrumenty dłużne dające prawa do kwoty nominału lub odsetek, które są podporządkowane prawom posiadaczy innych instrumentów dłużnych tego samego emitenta (lub, w ramach emisji strukturalnej, podporządkowane innym transzom tej samej emisji). Transzę (lub subtranszę) uważa się za niepodporządkowaną w stosunku do innych transz (lub subtransz) tej samej emisji i jest ona »uprzywilejowana«, jeżeli — zgodnie z określoną w memorandum informacyjnym kolejnością spłaty znajdującą zastosowanie po doręczeniu oświadczenia o wymagalności — ta transza (lub subtransza) jest spłacana (kwota nominału i odsetki) z pierwszeństwem przed innymi transzami lub subtranszami lub jest ostatnia w kolejności ponoszenia strat związanych z aktywami zabezpieczającymi.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 1 z 20062.2.2006

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2005/13)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.