Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/17)

Data ogłoszenia:2006-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26

Strona 1 z 3
L 30/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2006

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/17) (2006/44/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 105 ust. 2 tiret pierwsze,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 18 ust. 2 oraz art. 20 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik I do wytycznych EBC/2000/7 podlega zmianie zgodnie z Załącznikiem do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 KBC uczestniczących Państw Członkowskich przesyłają EBC szczegółowe dane dotyczące dokumentów oraz środków, za pomocą których zamierzają dostosować się do niniejszych wytycznych, w terminie do dnia 1 marca 2006 r. Artykuł 3 Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu. Artykuł 1 stosuje się, począwszy od dnia 1 maja 2006 r. Artykuł 4 Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących Państw Członkowskich.

Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefiniowania instrumentów i procedur, które mają być stosowane przez Eurosystem, składający się z krajowych banków centralnych (KBC) Państw Członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej uczestniczącymi Państwami Członkowskimi) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a to w celu prowadzenia wskazanej polityki w jednolity sposób we wszystkich uczestniczących Państwach Członkowskich. EBC dysponuje kompetencją do wydawania niezbędnych wytycznych wprowadzających jednolitą politykę pieniężną Eurosystemu, a poszczególne KBC mają obowiązek działać w zgodzie z takimi wytycznymi. Rozdział 6 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) wymaga zmian dotyczących dwóch kwestii. Po pierwsze, kryteria kwalifikujące dla aktywów z listy 1 i listy 2 muszą zostać doprecyzowane w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach. Papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, które obecnie stanowią aktywa kwalifikowane, ale nie spełniają nowych kryteriów kwalifikujących, pozostaną aktywami kwalifikowanymi w okresie przejściowym. Po drugie, w odniesieniu do emisji strukturalnych wymaga uściślenia zasada, zgodnie z którą podporządkowane instrumenty dłużne są wyłączone z listy 1.

(2)

(3)

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 30 grudnia 2005 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, str. 1. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2005/2 (Dz.U. L 111 z 2.5.2005, str. 1).

2.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/27

ZAŁĄCZNIK W załączniku I wprowadza się następujące zmiany (1): 1) w pkt 6.2 akapit trzeci tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „— muszą to być instrumenty dłużne posiadające: a) określony, bezwarunkowy nominał; oraz b) kupon, który nie może doprowadzić do ujemnego przepływu środków pieniężnych. Ponadto kupon powinien należeć do jednego z następujących rodzajów: i) kupon zerowy; ii) kupon stałoodsetkowy; lub iii) kupon zmiennoodsetkowy powiązany z odniesieniem do stopy procentowej. Kupon może być powiązany ze zmianą ratingu emitenta. Ponadto kwalifikowane są również obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji. Właściwości te muszą być utrzymywane do chwili wykupu obligacji (*).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 30 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 1 z 20062.2.2006

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2005/13)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.