Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 5

Strona 1 z 2
31.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

z dnia 28 listopada 2003 r. uzgodniono, że również Wyspy Owcze zostaną objęte paneurośródziemnomorskim systemem diagonalnej kumulacji pochodzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Decyzje odpowiednich rad stowarzyszenia lub wspólnych komitetów wprowadzające nowy paneurośródziemnomorski protokół do układów eurośródziemnomorskich i do umowy między WE a Wyspami Owczymi/Danią zostały już lub zostaną przyjęte.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2001 (1) w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR.2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami ustanawia zasady zmierzające do ułatwienia wystawiania i sporządzania dowodów pochodzenia produktów w związku z wywozem produktów ze Wspólnoty w ramach jej preferencyjnych stosunków handlowych z niektórymi państwami trzecimi.

Zastosowanie nowego systemu kumulacji diagonalnej wiąże się ze stosowaniem nowego typu dowodu preferencyjnego pochodzenia – świadectw przewozowych EUR-MED oraz deklaracji na fakturze EUR-MED. Rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 powinno zatem obejmować także te typy dowodów preferencyjnego pochodzenia.

(6)

(2)

System paneuropejskiej diagonalnej kumulacji pochodzenia został ustanowiony w 1997 roku między Wspólnotą, Bułgarią, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Republiką Czeską, Słowacją, Rumunią, Słowenią, Węgrami, Islandią, Norwegią i Szwajcarią (w tym Liechtensteinem), a następnie rozszerzony w 1999 r. na Turcję. Z dniem 1 maja 2004 r. Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Czeska, Słowacja, Polska, Słowenia i Węgry przystąpiły do Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia prawidłowego określenia statusu pochodzenia produktów i właściwego przygotowania dowodów pochodzenia w tym nowym kontekście deklaracja dostawcy dla produktów posiadających status preferencyjnego pochodzenia powinna zawierać dodatkowe oświadczenie stwierdzające, czy została zastosowana kumulacja diagonalna, a jeśli tak, to z którymi państwami.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Na spotkaniu ministrów ds. handlu Euro-Med, które odbyło się w marcu 2002 r. w Toledo, ministrowie uzgodnili rozszerzenie systemu na państwa śródziemnomorskie, inne niż Turcja, uczestniczące w partnerstwie eurośródziemnomorskim na podstawie deklaracji barcelońskiej przyjętej podczas Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która miała miejsce w dniach 27 i 28 listopada 1995 r. Na spotkaniu ministrów ds. handlu Euro-Med, które odbyło się dnia 7 lipca 2003 r. w Palermo, ministrowie w celu umożliwienia takiego rozszerzenia zatwierdzili nowy paneurośródziemnomorski model protokołu do układów eurośródziemnomorskich dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej. Na podstawie ustaleń Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze/Dania

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1207/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 13 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.